Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Mục tiêu nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1: CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

1.1 Khái niệm và quan điểm về hoạt động tài chính vi mô

1.1.1 Khái niệm tài chính vi mô

1.1.2 Quan điểm về hoạt động tài chính vi mô

1.2 Các loại hình tổ chức tài chính vi mô

1.2.1 Tổ chức tài chính vi mô chính thức

1.2.2 Tổ chức tài chính bán chính thức

1.2.3 Khu vực tài chính phi chính thức

1.3 Phương pháp tiếp cận tài chính vi mô

1.3.1 Cho vay cá thể

1.3.2 Cho vay theo nhóm tương hỗ Grameen

1.3.3 Cho vay theo nhóm tương hỗ Châu Mỹ La tinh

1.3.4 Ngân hàng làng xã

1.3.5 Ngân hàng làng xã tự quản

1.4 Tác động của tài chính vi mô

1.4.1 Phát triển kinh tế xã hội

1.4.2 Thúc đẩy phát triển hoạt động tài chính

1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính vi mô

1.5.1 Các yếu tố về môi trường, chính sách

1.5.2 Các yếu tố về thể chế của tổ chức

1.5.3 Các yếu tố năng lực tổ chức

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG TIẾT KIỆM PHỤ NỮ TẠI VIỆT NAM-NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ YẾN MAO VÀ PHƯỢNG MAO, TỈNH PHÚ THỌ

2.1 Tổng quan về các quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam

2.1.1 Các tổ chức hỗ trợ hoạt động QTD phụ nữ

2.1.2 Cấu trúc tổ chức qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ

2.1.3 Hoạt động huy động vốn

2.1.4 Hoạt động cho vay vốn

2.2Hoạt động Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại xã Yến Mao và Phượng Mao

2.2.1 Giới thiệu tổng quan về xã Yến Mao và Phượng Mao

2.2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội

2.2.1.2 Hoạt động tài chính vi mô tại Yến Mao và Phượng Mao

2.2.2 Thực trạng hoạt động qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ

2.2.2.1 Cấu trúc tổ chức quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ

2.2.2.2 Hoạt động huy động vốn

2.2.2.3 Hoạt động cho vay vốn

2.2.2.4 Tác động của Qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ

2.3 Đánh giá hoạt động của qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ

2.3.1 Điểm mạnh, điểm yếu của quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ

2.3.1.1 Điểm mạnh

2.3.1.2 Điểm yếu

2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Qũy tín dụng

2.3.2.1 Năng lực của tổ chức

2.3.2.2 Thể chế của tổ chức

2.3.2.3 Môi trường hoạt động, chính sách của Chính Phủ

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUỸ TÍN DỤNG TIẾT KIỆM PHỤ NỮ TẠI VIỆT NAM

3.1 Định hướng phát triển quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ

3.2 Một số giải pháp phát triển quỹ tín dụng phụ nữ

3.2.1 Phát triển tổ chức

3.2.2 Phát triển thị trường dịch vụ

3.2.3 Mở rộng các dịch vụ cung cấp

3.2.4 Xây dựng hiệp hội hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô

3.3 Các kiến nghị

3.3.1 Tạo môi trường thuận lợi

3.3.2 Xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính vi mô

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ADB Ngân hàng phát triển Châu á
BQL Ban quản lý
NHCPNT Ngân hàng cổ phần nông thôn
NHCSXH Ngân hàng chính sách xã hội
NHNN Ngân hàng nhà nước
NHNo Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
NGO Tổ chức phi chính phủ
PVS Phỏng vấn sâu
QTD Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ
QTDND Qũy tín dụng nhân dân
RDSC Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn
TCVM Tài chính vi mô
TLN Thảo luận nhóm
TKĐM Tiết kiệm định mức
TKTN Tiết kiệm tự nguyện
UBND Ủy ban nhân dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *