Cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Hợp tác xã chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội

Like để cảm ơn người viết

M?C L?C
M?C L?C 1
DANH M?C B?NG BI?U 2
DANH M?C VI?T T?T 3
L?I NÓI ??U 4
1. Tính c?p thi?t c?a ?? tài 4
2. ??i t??ng và m?c ?ích nghiên c?u 4
3. Ph?m vi nghiên c?u 5
4.Ph??ng pháp nghiên c?u 5
5. K?t c?u cu? lu?n v?n t?t nghi?p 6
CH??NG I. C? S? LÝ LU?N V? CHO VAY TIÊU DÙNG C?A NGÂN HÀNG TH??NG M?I 7
1.1. Cho vay tiêu dùng 7
1.1.1. Khái ni?m cho vay tiêu dùng 7
1.1.2. ??c ?i?m cho vay tiêu dùng 7
1.1.3. Vai trò c?a cho vay tiêu dùng 8
1.1.4. Hình th?c cho vay tiêu dùng 9
1.1.5. Nhân t? ?nh h??ng ??n cho vay tiêu dùng c?a NHTM 10
1.1.6. ?i?u ki?n cho vay tiêu dùng 13
1.2. Tiêu chí ?ánh giá k?t qu? ho?t ??ng cho vay tiêu dùng 20
CH??NG II. TH?C TR?NG CHO VAY TIÊU DÙNG T?I NGÂN HÀNG H?P TÁC XÃ VI?T NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TR?NG – HÀ N?I 22
2.1. Gi?i thi?u v? Ngân hàng H?p tác xã Vi?t Nam – Chi nhánh Hai Bà Tr?ng – Hà N?i 22
2.1.1. L?ch s? hình thành và phát tri?n Ngân hàng H?p tác xã Vi?t Nam – Chi nhánh Hai Bà Tr?ng – Hà N?i 22
2.1.2. C? c?u t? ch?c 25
2.1.3. Tình hình ho?t ??ng kinh doanh t?i Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng 28
2.1.3.1 Ho?t ??ng huy ??ng v?n 28
2.1.3.2 Ho?t ??ng tín d?ng 30
2.1.3.3 K?t qu? kinh doanh 31
2.2. N?i dung ho?t ??ng cho vay tiêu dùng 32
2.2.1. Xây d?ng k? ho?ch cho vay tiêu dùng 32
C?n c? ?? xây d?ng k? ho?ch cho vay tiêu dùng c?a các NHTM: 32
2.2.2.Xây d?ng chính sách th?c hi?n k? ho?ch 33
2.3. K?t qu? cho vay tiêu dùng 39
2.4. ?ánh giá cho vay tiêu dùng 43
2.4.1. Các k?t qu? ??t ???c 43
2.4.2. Nguyên nhân 43
CH??NG III. GI?I PHÁP THÚC ??Y HO?T ??NG CHO VAY TIÊU DÙNG C?A NGÂN HÀNG H?P TÁC XÃ VI?T NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TR?NG – HÀ N?I 48
3.1.??nh h??ng phát tri?n ho?t ??ng cho vay tiêu dùng c?a chi nhánh trong th?i gian t?i 48
3.1.1 Nhu c?u vay tiêu dùng trong th?i gian t?i 48
3.1.2 ??nh h??ng phát tri?n cho vay tiêu dùng c?a chi nhánh trong th?i gian t?i 49
3.2.Gi?i pháp nâng cao ch?t l??ng cho vay tiêu dùng c?a chi nhánh Co-opBank Hai Bà Tr?ng 50
3.2.1. Hoàn thi?n chính sách thông tin, nghiên c?u, tìm hi?u, ?i?u tra v? các y?u t? có liên quan t?i cho vay tiêu dùng. 50
3.2.2. Xây d?ng chính sách khách hàng theo h??ng c?i m? h?n ??i v?i khách hàng vay tiêu dùng 50
3.2.3 T?ng c??ng ho?t ??ng marketing ?? nâng cao ch?t l??ng cho vay tiêu dùng 52
3.2.4. ?a d?ng hoá các lo?i hình s?n ph?m cho vay tiêu dùng 55
3.2.5 T?ng c??ng công tác huy ??ng v?n 55
3.2.6. Nâng cao ch?t l??ng th?m ??nh cho vay tiêu dùng 57
3.2.7. Nâng cao s? l??ng c?ng nh? ch?t l??ng ngu?n nhân l?c 57
3.3.M?t s? ki?n ngh? 59
3.3.1 Ki?n ngh? ??i v?i Ngân hàng H?p Tác Xã Vi?t Nam 59
3.3.2 Ki?n ngh? ??i v?i Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam 60
K?T LU?N 62
Danh m?c tài li?u tham kh?o 63

DANH M?C B?NG BI?U

B?ng 2.1 Tình hình huy ??ng v?n 19
B?ng 2.2 Tình hình ho?t ??ng tín d?ng 20
B?ng 2.3: K?t qu? ho?t ??ng kinh doanh 21
Bi?u ?? 2.1. K?t c?u d? n? CVTD theo th?i h?n giai ?o?n 2012- 2014 30
Bi?u ?? 2.2. C? c?u cho vay 31
B?ng 2.4. Ch? tiêu ?ánh giá thu nh?p t? ho?t ?ông CVTD 31
DANH M?C VI?T T?T
CVTD Cho vay tiêu dùng
NHTM Ngân Hàng Th??ng M?i
NHNN Ngân Hàng Nhà N??c
Co-opBank Ngân Hàng H?p Tác Xã
NH Ngân hàng
KH Khách hàng
CN Chi nhánh

L?I NÓI ??U
1. Tính c?p thi?t c?a ?? tài
Trong hoàn c?nh n?n kinh t? ngày càng phát tri?n, ??i s?ng ng??i dân ngày càng t?ng cao, nhu c?u vay tiêu dùng c?a ng??i dân c?ng ngày m?t l?n. Nh?ng n?m tr? l?i ?ây, ho?t ??ng cho vay tiêu dùng mang m?t vai trò quan tr?ng trong d?ch v? ngân hàng, cho vay tiêu dùng ?óng góp m?t ph?n l?i nhu?n không nh? trong ho?t ??ng cho vay c?a ngân hàng. Ng??i tiêu dùng v?i m?c thu nh?p ngày càng ?n ??nh và ???c c?i thi?n, cùng v?i trình ?? dân trí và m?c s?ng cao, h?a h?n s? thúc ??y ho?t ??ng cho vay tiêu dùng ngày càng phát tri?n.Tuy v?y, ho?t ??ng cho vay tiêu dùng t?i Vi?t Nam v?n có nh?ng h?n ch? nh?t ??nh nh? ??nh m?c cho vay tiêu dùng t?i ?a còn th?p, th?i h?n cho vay tiêu dùng ng?n, chính sách và th? t?c cho vay tiêu dùng còn ph?c t?p và h?n ch?, ch?a h?p d?n ???c l??ng ?ông ??o KH t??ng x?ng v?i v? th? và ti?m n?ng c?a các ngân hàng t?i Vi?t Nam. Tr??c b?i c?nh ?ó, Ngân Hàng H?p Tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng – Hà N?i c?ng ?ã nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c thi?t l?p quan h? v?i khu v?c KH vay tiêu dùng t?i ??a bàn. Chi nhánh là ??n v? tiên phong trong kh?i NHTM Nhà n??c thành l?p phòng tín d?ng dành riêng cho KH cá nhân, nh?m nâng cao ch?t l??ng c?a ho?t ??ng cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, cho ??n nay, ho?t ??ng cho vay tiêu dùng c?a chi nhánh v?n còn nhi?u ti?m n?ng c?n khai thác. Do ?ó, vi?c tìm hi?u th?c tr?ng cho vay tiêu dùng c?a chi nhánh và ??a ra nh?ng gi?i pháp nh?m kh?c ph?c h?n ch?, nâng cao ch?t l??ng cho vay tiêu dùng là r?t c?n thi?t. Vì lý do trên, ?? tài “Cho vay tiêu dùng t?i Ngân Hàng H?p tác xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng – Hà N?i” ?ã ???c tôi l?a ch?n nghiên c?u.
2. ??i t??ng và m?c ?ích nghiên c?u
– ??i t??ng nghiên c?u: V?n ?? cho vay tiêu dùng c?a Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng
– M?c tiêu:
+ H? th?ng hóa c? s? lý lu?n v? ho?t ??ng cho vay tiêu dùng t?i NHTM.
+ Nghiên c?u th?c tr?ng cho vay tiêu dùng t?i Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng
+ ?? xu?t gi?i pháp và nh?ng ki?n ngh? nh?m t?ng c??ng công tác cho vay tiêu dùng t?i Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng
– Nhi?m v?: Phân tích, tìm hi?u các bi?n pháp nâng cao hi?u qu? cho vay tiêu dùng c?a Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng, ?ánh giá các m?t t?t, các thành t?u ?ã ??t ???c c?ng nh? các gi?i pháp có th? có ?? c?i thi?n h?n hi?u qu? trong ho?t ??ng này c?a Ngân Hàng .
3. Ph?m vi nghiên c?u
Ph?m vi c?a ?? tài là nghiên c?u th?c tr?ng ho?t ??ng cho vay tiêu dùng t?i Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng t? n?m 2012 t?i n?m 2014.
4.Ph??ng pháp nghiên c?u
– Ph??ng pháp thu th?p thông tin: Thu th?p s? li?u, thông tin t? phòng k? toán c?a Ngân hàng.
– Ph??ng pháp phân tích s? li?u: Ph??ng pháp th?ng kê, mô t?. Ngoài ra còn s? d?ng m?t s? ph??ng pháp khác nh? ph??ng pháp di?n d?ch, t?ng h?p, quy n?p. Trong phân tích còn s? d?ng các công c? toán h?c nh?: S? tuy?t ??i, s? t??ng ??i, s? bình quân.
– Ph??ng th?c x? lý thông tin: Ph??ng pháp c? b?n ?? t?ng h?p hóa s? li?u ?i?u tra. Công c? x? lý là ph?n m?m “Microsoft Excel”.
5. K?t c?u cu? lu?n v?n t?t nghi?p
N?i dung ?? tài bao g?m ba ch??ng:
Ch??ng 1: C? s? lý lu?n v? cho vay tiêu dùng c?a Ngân hàng Th??ng m?i
Ch??ng 2: Th?c tr?ng cho vay tiêu dùng t?i Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng – Hà N?i
Ch??ng 3: Gi?i pháp ??y m?nh ho?t ??ng cho vay tiêu dùng t?i Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng.
Ph?m vi c?a ?? tài là nghiên c?u ho?t ??ng cho vay tiêu dùng t?i Ngân hàng Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng t? n?m 2012 t?i n?m 2014. Trên c? s? lý lu?n và th?c ti?n, bài vi?t ??a ra m?t s? ý ki?n nh?m phát tri?n ho?t ??ng này t?i ngân hàng.
?? hoàn thi?n ?? tài này, em ?ã nh?n ???c s? giúp ?? vô cùng nhi?t tình và quý báu c?a…………………………………… Bên c?nh ?ó, trong th?i gian th?c t?p, em c?ng ???c s? giúp ?? t?n tình c?a các anh ch? Ngân Hàng H?p tác Xã chi nhánh Hai Bà Tr?ng
Em xin chân thành c?m ?n và mong ti?p t?c nh?n ???c s? ch? b?o c?a các th?y cô và các anh ch? ngân hàng.


CH??NG I. C? S? LÝ LU?N V? CHO VAY TIÊU DÙNG C?A NGÂN HÀNG TH??NG M?I
1.1. Cho vay tiêu dùng
1.1.1. Khái ni?m cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng(CVTD) là vi?c Ngân Hàng giao cho KH m?t kho?n ti?n theo tho? thu?n v?i nguyên t?c có hoàn tr? c? g?c và lãi trong m?t th?i gian nh?t ??nh ?? s? d?ng cho m?c ?ích tiêu dùng, sinh ho?t và các nhu c?u ph?c v? ??i s?ng.
Cho vay tiêu dùng là m?t trong nh?ng nghi?p v? c?a ngân hàng. Cho vay tiêu dùng là m?t khái ni?m ch? m?i quan h? v? kinh t? trong ?ó ngân hàng chuy?n cho khách hàng quy?n s? d?ng m?t l??ng giá tr? (ti?n) v?i nh?ng ?i?u ki?n mà hai bên ?ã th?a thu?n nh?m giúp ng??i tiêu dùng có th? s? d?ng hàng hóa, d?ch v? tr??c khi h? có kh? n?ng chi tr?, t?o ?i?u ki?n cho h? có th? h??ng m?t m?c s?ng cao h?n.
1.1.2. ??c ?i?m cho vay tiêu dùng
– Quy mô c?a t?ng h?p ??ng cho vay th??ng nh?, d?n ??n chi phí t? ch?c cho vay cao, vì v?y lãi su?t cho vay tiêu dùng th??ng cao h?n so v?i lãi su?t c?a các lo?i cho vay trong l?nh v?c th??ng m?i và công nghi?p.
– Nhu c?u vay tiêu dùng c?a khách hàng th??ng ph?i ph? thu?c vào chu k? kinh t?. Khi n?n kinh t? th?nh v??ng, ??i s?ng c?a ng??i dân ???c nâng cao thì nhu c?u vay tiêu dùng l?i càng cao. Vào các d?p l? t?t, nhu c?u mua s?m nhi?u thì các s? l??ng các kho?n vay c?ng t?ng lên.
– Nhu c?u vay tiêu dùng c?a khách hàng ph? thu?c ch?t ch? vào m?c thu nh?p và trình ?? h?c v?n. Nh?ng ng??i có thu nh?p khá và t??ng ??i ??u s? tìm t?i cho vay tiêu dùng b?i h? có kh? n?ng tr? ???c n?.
– Khách hàng vay tiêu dùng th??ng là các cá nhân nên vi?c ch?ng minh tài chính th??ng khó. N?u nh? các doanh nghi?p có b?ng cân ??i k? toán, báo cáo k?t qu? kinh doanh ?? ch?ng minh ngu?n thu nh?p và chi tiêu c?a mình thì các cá nhân vay tiêu dùng mu?n ch?ng minh tài chính cùa mình th??ng ph?i d?a vào ti?n l??ng, s? suy ?oán ch? không có b?ng ch?ng rõ ràng.
– Cho vay tiêu dùng có ?? r?i ro cao b?i ngu?n tr? n? c?a ng??i vay có th? bi?n ??ng l?n, nó ph? thu?c vào quá trình làm vi?c, kinh nghi?m, tài n?ng và s?c kh?e c?a ng??i vay… N?u ng??i vay b? ch?t, ?m ho?c m?t vi?c làm ngân hàng s? r?t kho thu l?i ???c n?. Do ?ó, các ngân hàng th??ng yêu c?u lãi su?t cao, yêu c?u ng??i vay ph?i mua b?o hi?m th?t nghi?p, b?o hi?m nhân th?, b?o hi?m hàng hóa ?ã mua…
– T? cách, ph?m ch?t c?a khách hàng vay th??ng r?t khó xác ??nh, ch? y?u d?a vào cách ?ánh giá, c?m nh?n và kinh nghi?m c?a cán b? tín d?ng. ?ây là ?i?u r?t quan tr?ng quy?t ??nh s? hoàn tr? c?a kho?n vay.
1.1.3. Vai trò c?a cho vay tiêu dùng
Ho?t ??ng cho vay c?a NHTM có vai trò quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n kinh t? xã h?i. Ho?t ??ng cho vay giúp khai thông dòng tài chính, ?? nh?ng lu?ng v?n ???c luân chuy?n liên t?c. ??i v?i n?n kinh t?, vi?c NHTM cho KH cá nhân vay v?n cho m?c ?ích tiêu dùng còn có nhi?u ý ngh?a h?n th?.
??i v?i Ngân hàng: Thu hút ???c ??i t??ng khách hàng m?i, t? ?ó mà m? r?ng quan h? v?i khách hàng. B?ng cách nâng cao và m? r?ng m?ng l??i, ?a d?ng hóa s?n ph?m, nâng cao ch?t l??ng d?ch v? cho vay tiêu dùng, s? l??ng khách hàng ??n v?i ngân hàng s? ngày càng nhi?u h?n và hình c?nh c?a ngân hàng s? càng ??p h?n trong con m?t khách hàng. Trong ý ngh? c?a công chúng, ngân hàng không ch? là t? ch?c ch? bi?t quan tâm ??n các công ty và doanh nghi?p mà ngân hàng còn r?t quan tâm t?i nh?ng nhu c?u nh? bé, c?n thi?t c?a ng??i tiêu dùng, ?áp ?ng nguy?n v?ng c?i thi?n cu?c s?ng c?a ng??i tiêu dùng. T? ?ó mà uy tín c?a ngân hàng t?ng lên r?t nhi?u.
Cho vay tiêu dùng c?ng là m?t công c? marketing r?t hi?u qu?, nhi?u ng??i s? bi?t t?i ngân hàng h?n.
??i v?i ng??i tiêu dùng: Nh? có vai trò tiêu dùng, ng??i tiêu dùng s? ???c h??ng nh?ng ?i?u ki?n s?ng t?t h?n, ???c h??ng nh?ng ti?n ích tr??c khi tích l?y ?? ti?n và ??c bi?t quan tr?ng h?n nó r?t c?n cho nh?ng tr??ng h?p khi các cá nhân có chi tiêu có tính ??t xu?t, c?p bách nh? nhu c?u chi tiêu cho giáo d?c và y t?.
??i v?i toàn b? n?n kinh t?: Cho vay tiêu dùng ???c dùng ?? tài tr? cho các chi tiêu v? hàng hóa và d?ch v? trong n??c, có tác d?ng r?t t?t trong vi?c kích c?u. Nh? cho vay tiêu dùng các doanh nghi?p ?ã ??y nhanh t?c ?? tiêu th? hàng hóa, ngân hàng rút ng?n kho?ng th?i gian l?u thông, t?ng kh? n?ng tr? n? cho ngân hàng, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n thúc ??y t?ng tr??ng kinh t?.
1.1.4. Hình th?c cho vay tiêu dùng
R?t nhi?u ph??ng th?c cho vay ???c NHTM ??a ra nh?m t?o thu?n l?i cho KH. D?a vào nhu c?u vay c?a KH, m?c ?? tín nhi?m c?a NH ??i v?i KH, hai bên tho? thu?n ?? l?a ch?n m?t ph??ng th?c cho vay trong s? các ph??ng th?c sau:
??i v?i cho vay tiêu dùng tr?c ti?p
Cho vay tr? theo ??nh k?: là ph??ng th?c trong ?ó KH vay v?n và tr? tr?c ti?p cho NH v?i m?c tr? và th?i gian tr? m?i l?n ???c quy ??nh khi cho vay.
Th?u chi: là nghi?p v? cho phép m?t cá nhân rút ti?n t? tài kho?n vãng lai c?a mình v??t quá s? d? có t?i m?t h?n m?c ???c tho? thu?n.
Th? tín d?ng: là nghi?p v? trong ?ó NH phát hành th? cho nh?ng ng??i có tài kho?n ? NH ?? ?i?u ki?n c?p th?, ?n ??nh m?c gi?i h?n tín d?ng t?i ?a mà ng??i có th? ???c phép s? d?ng.
??i v?i cho vay tiêu dùng gián ti?p
Tài tr? truy ?òi toàn b?: là hình th?c khi bán cho Ngân hàng các kho?n n? mà ng??i tiêu dùng ?ã mua ch?u, công ty bán l? s? cam k?t thanh toán cho Ngân hàng toàn b? n?u ??n khi h?t h?n ng??i tiêu dùng không thanh toán cho Ngân hàng.
Tài tr? truy ?òi h?n ch?: là ph??ng th?c trong ?ó công ty bán l? sau khi bán các kho?n n? do ng??i tiêu dùng ?ã mua ch?u cho Ngân hàng s? cam k?t thanh toán cho Ngân hàng m?t ph?n kho?n n? n?u khi ??n h?n ng??i tiêu dùng không thanh toán cho Ngân hàng.
Tài tr? mi?n truy ?òi: là hình th?c tài tr? mà sau khi bán các kho?n n? cho Ngân hàng, công ty bán l? không ch?u trách nhi?m cho vi?c chúng có ???c hoàn tr? hay không. Ph??ng th?c này ch?a ??ng r?i ro r?t cao nên kho?n n? ???c l?a ch?n r?t k? và ch? có các công ty bán l? ?áng tin c?y m?i áp d?ng ph??ng pháp này.
Tài tr? có mua l?i: Khi th?c hi?n theo ph??ng pháp này, n?u x?y ra r?i ro ng??i tiêu dùng không tr? n? thì Ngân hàng s? bán tr? l?i cho công ty bán l? ph?n n? mình ch?a ???c thanh toán kèm v?i tài s?n ?ã ???c tiêu th? trong m?t th?i gian nh?t ??nh.
1.1.5. Nhân t? ?nh h??ng ??n cho vay tiêu dùng c?a NHTM
– Nhóm nhân t? thu?c môi tr??ng v? mô
Th?c tr?ng chung c?a n?n kinh t?: Ho?t ??ng NH có liên quan ??n t?t c? các l?nh v?c trong n?n kinh t?. Vì th?, nh?ng bi?n ??ng c?a n?n kinh t? s? có tác ??ng t?i ho?t ??ng c?a NH, ??c bi?t là ho?t ??ng cho vay. C? th?, khi n?n kinh t? t?ng tr??ng, nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dân t?ng lên. Các NHTM có xu h??ng nâng cao ch?t l??ng tín d?ng CVTD, qua ?ó thu hút ???c nhi?u KH, m? r?ng l?nh v?c ??u t?.
tr??ng pháp lý: Tín d?ng là m?t trong nh?ng ho?t ??ng r?i ro nh?t c?a NH, song l?i r?t quan tr?ng ??i v?i n?n kinh t?. Vì th?, nó ch?u s? ki?m soát r?t ch?t ch? c?a pháp lu?t. Môi tr??ng pháp lý rõ ràng, minh b?ch v?i h? th?ng các v?n b?n pháp lu?t h?p lý, th?ng nh?t là ?i?u ki?n ?? KH ti?p c?n d? dàng h?n v?i ngu?n v?n c?a NHTM.
Các thói quen, phong t?c t?p quán, tâm lý có ?nh h??ng t?i nhu c?u vay tiêu dùng. Ng??i dân Vi?t Nam th??ng có thói quen ti?t ki?m r?i khi tích l?y ?? ti?n m?i mua s?m, tiêu dùng, h? không ngh? t?i vi?c ?i vay, n? n?n ?? mua s?m c?ng v?i tâm lý ng?i ti?p xúc v?i ngân hàng, s? các th? t?c hành chính r??m ra. Chính vì th? nhu c?u vay c?a ng??i dân còn th?p.
Môi tr??ng kinh t? chính tr? có ?nh h??ng t?i cho vay tiêu dùng. N?u n?n kinh t? phát tri?n t?t, thu nh?p bình quân ??u ng??i cao và môi tr??ng chính tr? ?n ??nh thì ho?t ??ng cho vay tiêu dùng c?ng s? di?n ra thông su?t, phát tri?n v?ng ch?c và h?n ch? nh?ng r?c r?i có th? x?y ra. N?u môi tr??ng có s? c?nh tranh kh?c li?t gi?a các ngân hàng ?? giành gi?t khách hàng thì cho vay tiêu dùng c?a các ngân hàng c?ng s? g?p khó kh?n.
Các quy ??nh pháp lý c?a ngân hàng Nhà n??c và chính ph? có th? khuy?n khích và c?ng có th? h?n ch? cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng. ?ó là các quy ??nh nh? quy ??nh c?a Ngân hàng nhà n??c kh?ng ch? các ngân hàng th??ng m?i trong vi?c huy ??ng theo t? l? v?n t? có, quy ??nh t? l? cho vay t?i ?a ??i v?i m?t khách hàng trên v?n t? có…
– Nhóm nhân t? thu?c Ngân Hàng Th??ng M?i
Chính sách tín d?ng:
Chính sách tín d?ng ph?n ánh c??ng l?nh tài tr? c?a m?t NH. Vì th? nó là nhân t? hàng ??u ?nh h??ng ??n ho?t ??ng CVTD. V? c? b?n, n?i dung c?a chính sách tín d?ng bao g?m chính sách KH, chính sách marketing, chính sách v? quy mô và gi?i h?n tín d?ng, chính sách lãi su?t và th?i h?n tín d?ng, chính sách v? các kho?n ??m b?o…
Quy trình cho vay:
M?t quy trình cho vay r??m rà, ph?c t?p, t?n th?i gian nhi?u khi làm m?t ?i c? h?i kinh doanh c?a KH. Do ?ó, quy trình th? t?c cho vay c?a NH c?n ph?i ??n gi?n, h?p lý, v?a ??m b?o ?? NH có ???c các thông tin c?n thi?t, v?a không gây phi?n hà cho KH. ?i?u này s? thu hút nhi?u KH t?i NH ?? vay v?n. Pavel Zacha Authentic Jersey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *