công ty xuyên quốc gia của một số nền kinh tế công nghiệp mới

viết thuê luận văn thạc sĩ
Like để cảm ơn người viết

Luận văn thạc sĩ:Các công ty xuyên quc gia ca mt s nn kinh tế công nghip mi (NIEs) châu Á

Tóm tắt luận văn thạc sĩ

M ĐẦU

1. Tính cp thiết ca đề tài nghiên cu

Trong những năm qua, các công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporations – TNCs) trên thế giới nói chung và TNCs của các nền kinh tế công nghiệp mới (The Newly Industrialized Economies – NIEs) châu Á nói riêng đã và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. TNCs là lực lượng chủ chốt trong công nghiệp hóa (CNH) của một số quốc gia. Nhờ vào hoạt động của chúng đã góp phần biến một số quốc gia đang phát triển châu Á thành NIEs và ngược lại, CNH lại có tác động mạnh tới sự hình thành và phát triển của TNCs. Sự hoạt động linh hoạt và có hiệu quả với tiềm lực kinh tế, công nghệ to lớn, TNCs đã góp phần đưa NIEs châu Á từ những quốc gia nghèo nàn lạc hậu, tài nguyên hầu như không có gì, trình độ sản xuất công nghiệp hết sức thấp kém, đã vươn lên trở thành các “con rồng” với những chỉ tiêu kinh tế cơ bản liên tục tăng trong nhiều năm và làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế ở các quốc gia này. Sự phát triển nhanh chóng, sôi động của TNCs thời gian qua không những mang đậm nét đặc trưng của thời đại, làm tăng nhanh quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa của nền kinh tế thế giới, mà còn phản ánh trình độ sản xuất kinh doanh, tăng khả năng xuất khẩu và đầu tư, mở rộng thương mại quốc tế làm cho nền kinh tế quốc gia thích ứng với sự phát triển của sức sản xuất xã hội. Nhờ sự hoạt động rộng khắp của TNCs mà nền kinh tế của các quốc gia dân tộc có mối liên hệ và neo kết với nhau tạo ra những xu hướng phát triển mới trong thế kỷ XXI.

Việt Nam là một quốc gia có nhiều điểm tương đồng với NIEs châu Á, lại đang trong tiến trình thực hiện đổi mới nền kinh tế, vì vậy việc nghiên cứu TNCs của NIEs châu Á có một ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Do đó nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Các công ty xuyên quc gia ca mt s nn kinh tế công nghip mi (NIEs) châu Á” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế.

2. Tình hình nghiên cu có liên quan đến đề tài

Về vấn đề TNCs, nói chung đã có nhiều công trình ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế nghiên cứu. Ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về TNCs như:

– Nguyễn Khắc Thân: Các công ty xuyên quc gia hin đại, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1995.

– Nguyễn Khắc Thân: nh hưởng ca các công ty xuyên quc gia đối vi nn kinh tế các nước ASEAN, (Luận án Tiến sĩ kinh tế), H. 1991.

– Lê Văn Sang – Trần Quang Lâm: Các công ty xuyên quc gia (TNCs) trước ngưỡng ca thế k XXI, Nxb Khoa học xã hội, H. 1996.

– Học viện quan hệ quốc tế: Đầu tư trc tiếp ca các công ty xuyên quc gia các nước đang phát trin, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1996.

Và một số bài báo, tạp chí đề cập đến TNCs trên thế giới nói chung và của NIEs châu Á nói riêng, nhưng nhìn chung các công trình chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể TNCs của NIEs châu Á dưới góc độ kinh tế chính trị. Đặc biệt là chưa có công trình nào trùng tên với đề tài này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *