Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

Luận văn thạc sĩ:Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tóm tắt luận văn thạc sĩ.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức chủ yếu của quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm hỗ trợ và phát huy lợi thế của mỗi quốc gia để phát triển. Nhu cầu đầu tư càng trở nên bức thiết trong điều kiện tiến bộ khoa học kỹ thuật và phân công lao động quốc tế ngày nay. Đối với các nước đang phát triển thì đầu tư của nước ngoài là một trong những nhân tố chủ yếu cho sự tăng trưởng kinh tế. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND) Lào tiến hành xây dựng đất nước từ điểm xuất phát rất thấp, nền kinh tế lạc hậu, khoa học kỹ thuật, kết cấu hạ tầng chưa phát triển, năng suất lao động thấp, thu nhập quốc dân trên đầu người xếp vào loại thấp nhất thế giới. Do đó, tuy có nhiều tiềm năng kinh tế nhưng chưa được khai thác một cách có hiệu quả vì thiếu thốn về nhiều mặt. Một vấn đề bức bách đặt ra là phải thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để đáp ứng yêu cầu tích lũy phát triển kinh tế. Vì thế nghiên cứu “Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” là có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và mang tính cấp thiết đối với CHDCND Lào hiện nay.

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

Vì tính thiết yếu và quan trọng của vấn đề đầu tư nước ngoài, và vai trò của nó trong nền kinh tế ngày càng tăng, cho nên ngày càng có nhiều tác giả ngoài nước quan tâm nghiên cứu chủ đề này dưới các khía cạnh khác nhau. Ở Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu: Những giải pháp chính trị, kinh tế nhằm thu hút có hiệu quả ĐTTNN vào Việt Nam, của Chu Văn Cấp – Nguyễn Khắc Thân (chủ biên); ĐTTNN trong việc phát triển kinh tế Việt Nam, Luận án phó tiến sĩ của Mai Đức Lộc, 1994; ĐTTNN một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, của Võ Thanh Thu; ĐTTNN thực trạng và giải pháp, của Nguyễn Mai; và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Ở CHDCND Lào, Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa VI năm 1997 đã khẳng định tiếp tục lấy chủ trương chính sách mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào sự phát triển kinh tế,… Nhưng ở Lào, đối với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài hiện nay về mặt lý luận và thực tiễn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

3.1. Mục đích

– Phân tích sự tác động của các nhân tố, do hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo ra đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia hiện nay.

– Phân tích và tổng kết những bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài của các nước NICs, ASEAN và của Lào trong thời gian qua. Từ đó, xác định những phương hướng và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy việc thu hút nguồn FDI trong việc phát triển kinh tế CHDCND Lào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *