Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

3.2. Nhiệm vụ

Để đạt mục đích trên nhiệm vụ của luận án là:

– Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tìm ra mối liên hệ khách quan giữa việc phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

– Phân tích tác động của FDI trong việc phát triển kinh tế CHDCND Lào, khái quát những thành tựu cũng như những tồn tại của thu hút đầu tư nước ngoài, xuất phát từ những phân tích tình hình thực tiễn luận án đề xuất các phương hướng và những biện pháp chủ yếu nhằm thu hút có hiệu quả nguồn vốn FDI tại CHDCND Lào.

4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Luận án chỉ tập trung nghiên cứu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong việc phát triển kinh tế ở Lào.

– Thời gian nghiên cứu từ năm 1988 đến nay.

– Luận án trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài dưới góc độ kinh tế – chính trị với những giải pháp mang tính định hướng.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Luận án được thực hiện trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác trong KTCT và triết học. Các quan điểm về phát triển kinh tế ở CHDCND Lào được thể hiện ở các Văn kiện Đại hội IV, V, VI của Đảng NDCM Lào và sử dụng lý luận kinh tế học một cách chọn lọc. Nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm thực tế của một số nước, nhất là của Việt Nam trong lĩnh vực thu hút FDI.

Để giải quyết tốt nhiệm vụ của luận án, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp khảo sát, phân tích tổng hợp, khái quát hoạt động thực tiễn đầu tư.

6. Những điểm mới về mặt khoa học của luận án

– Phân tích những đặc điểm vận động của dòng đầu tư trực tiếp ở các nước ASEAN.

– Phân tích sự tác động qua lại của đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển kinh tế của nước CHDCND Lào.

– Phân tích những bài học kinh nghiệm trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước ASEAN (chủ yếu là Thái Lan và Việt Nam). Trên cơ sở đánh giá thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài ở Lào luận án đề xuất những quan điểm, phương hướng và những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội CHDCND Lào trong thời gian tới.

7. Ý nghĩa thực tiễn của luận án

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy và việc hoạch định chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực hợp tác và đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào.

8. Kết cấu luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận án gồm 3 chương, 7 tiết.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN ÁN

Chương 1

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI –
MỘT NGUỒN LỰC QUỐC TẾ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ
CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài; một số vấn đề lý luận và thực tiễn

1.1.1. Đầu tư (investment): Khái niệm và phân loại

Trên cơ sở phân tích và kế thừa các quan điểm của các nhà nghiên cứu, tác giả cho rằng đầu tư là hoạt động bỏ vốn trong một thời gian tương đối dài, đó là nhằm thu lại lợi nhuận lớn hoặc lợi ích kinh tế. Vốn đó từ nhiều nguồn khác nhau như quỹ tích lũy của tái sản xuất xã hội hoặc thu hút từ nước ngoài bằng nhiều hình thức. Dựa trên các tiêu chí khác nhau, luận án đã phân loại đầu tư thành đầu tư nhà nước, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp và gián tiếp, đầu tư trong nước và đầu tư quốc tế. Điều mà luận án quan tâm là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

1.1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: khái niệm, đặc điểm, bản chất và xu hướng vận động

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài – một hình thức hợp tác kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài, người đã bỏ một lượng vốn đủ lớn để thiết lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhờ đó cho phép họ trực tiếp tham gia vào quản lý, điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư nhằm mục đích thu được lợi nhuận từ những hoạt động đầu tư đó.

+ Đặc điểm của FDI, luận án đã nêu 4 đặc điểm.

Một là, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải tối thiểu theo quy định của từng nước.

Hai là, về quyền điều hành quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào mức góp vốn, nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn thì xí nghiệp đó hoàn toàn do chủ đầu tư nước ngoài điều hành, có thể trực tiếp hoặc thuê người quản lý.

Ba là, chia lợi nhuận: nhà đầu tư nước ngoài thu được lợi nhuận đầu tư phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp. Lỗ – lãi được phân chia theo tỷ lệ góp trong vốn pháp định sau khi đã trừ đi thuế lợi tức và các khoản đóng góp cho nước chủ nhà.

Bốn là, về hình thức đầu tư, cơ bản thường được áp dụng dưới các hình thức: hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng xây dựng kinh doanh, chuyển giao (BOI).

+ Bản chất và xu hướng vận động của FDI trên thế giới.

  • · Dựa vào quan điểm của V.I. Lênin về xuất khẩu tư bản, về việc sử dụng tư bản nước ngoài trong thời kỳ thực hiện chính sách kinh tế ở nước Nga Xô viết và thực tiễn hoạt động đầu tư nước ngoài trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, xu thế toàn cầu hóa, luận án cho rằng bản chất của đầu tư nước ngoài là sự gặp gỡ nhau về nhu cầu và lợi ích của cả hai bên; nhà đầu tư và nước nhận đầu tư.
  • · Tác giả luận án cho rằng, sự xuất hiện và gia tăng dòng FDI trên thế giới là tất yếu kinh tế gắn liền với sự phát triển LLSX trên thế giới, cùng với sự ra đời của tổ chức độc quyền tư bản chủ nghĩa.

Sự hình thành FDI do nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là do sự phát triển không đều của LLSX trên thế giới và tỷ suất lợi nhuận ở các nước công nghiệp tư bản chủ nghĩa có xu hướng giảm xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *