Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

3.1. Những quan điểm và phương hướng chủ yếu thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Luận án cho rằng để thu hút FDI có hiệu quả cần quán triệt các quan điểm có tính nguyên tắc sau đây:

3.1.1. Quan điểm đảm bảo những nguyên tắc về quan hệ giữa chính trị và kinh tế

Mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế và chính trị: quan hệ chính trị tốt sẽ mở đường cho quan hệ kinh tế phát triển thuận lợi. Kinh nghiệm cho thấy, hướng quan hệ kinh tế chạy theo nhu cầu đơn thuần về chính trị sẽ mang lại hậu quả tiêu cực và sẽ làm tổn thương đến quan hệ chính trị đã được thiết lập.

Trên lĩnh vực thu hút FDI ở Lào thì nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ được thể hiện như sau: Một là – nền chính trị ổn định, một chính phủ mạnh có tầm nhìn chiến lược. Hai là – phải có nền kinh tế mạnh, sức tăng trưởng cao, thu nhập dân cư đạt mức trung bình trở lên, sức mua khá, cơ sở hạ tầng kinh tế hiện đại, pháp luật đồng bộ và vững chắc, thủ tục đơn giản, hệ thống tài chính tiền tệ và thị trường vốn hoạt động có hiệu quả, bộ máy quản lý và sử dụng vốn đúng hướng. Ba là – trình độ dân trí cao, một xã hội có thái độ hoan nghênh hợp tác với các chủ đầu tư nước ngoài. Bốn là – tỷ suất lợi nhuận và thu hồi vốn nhanh.

Quan hệ giữa chính trị và kinh tế là tác động mật thiết lẫn nhau và cũng có vai trò quyết định đến môi trường đầu tư. Không có những quan hệ chính trị và hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ cũng không thể phát triển kinh tế và thu hút nguồn ĐTNN. Không thực hiện tốt về quan hệ kinh tế và hiệu quả ĐTNN thì không thể thực hiện được nguyên tắc độc lập tự chủ, bình đẳng cùng có lợi.

3.1.2. Quan điểm bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội, đảm bảo môi trường sinh thái

Hiệu quả của thu hút FDI phải được xem xét dưới góc độ hiệu quả kinh tế – xã hội trong mối quan hệ giữa thu hút FDI với nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Đó là lợi ích kinh tế – xã hội mà FDI mang lại cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, được thể hiện ở mức độ đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội như phát triển sản xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, tích lũy vốn… giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Tóm lại, thu hút FDI phải đảm bảo giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo bình đẳng công bằng xã hội và môi trường bền vững.

3.1.3. Quan điểm đảm bảo lợi ích các bên, lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài của quốc gia

FDI mục đích chủ yếu là thu lợi nhuận, vậy nhà đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư – cả hai bên đều nhằm mục đích là lợi ích kinh tế. Nhà đầu tư, nước nhận đầu tư đều quan tâm đến lợi ích kinh tế (lợi nhuận) cả trước mắt và lâu dài. Bảo đảm lợi ích các bên đòi hỏi phải vừa hợp tác vừa đấu tranh trên cơ sở nguyên tắc: bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

3.1.4. Đa dạng hóa các hình thức FDI, hướng đầu tư tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư có nghĩa là phải lựa chọn và sử dụng nhiều hình thức thu hút FDI, như: Hợp đồng liên doanh sản xuất, xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài, BOT…

Kinh nghiệm của các nước cho thấy kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tốt không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là động lực hấp dẫn dòng FDI. Ở Lào kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn thiếu và kém phát triển. Do vậy phải hướng FDI vào việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

3.2. Một số giải pháp chủ yếu để thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay

3.2.1. Tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút và sử dụng FDI như: chính trị, kinh tế – xã hội, pháp luật, kết cấu hạ tầng, nếu những yếu tố này chặt chẽ phù hợp với thông lệ quốc tế là điều kiện tiên quyết để hình thành môi trường đầu tư hấp dẫn

Giải pháp này bao gồm:

Thứ nhất, sự ổn định chính trị – xã hội

Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội có ý nghĩa quyết định đến việc thu hút đầu tư. Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế – xã hội đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện đổi mới hơn nữa cả về kinh tế, chính trị – xã hội, văn hóa tư tưởng, thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia, yếu tố quyết định là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Nếu không có sự ổn định chính trị, xã hội thì dù có tài nguyên phong phú, hệ thống pháp luật đầy đủ, chính sách ưu đãi và các điều kiện khác cũng không thể tạo ra được sự chuyển dịch tích cực của nguồn đầu tư nước ngoài. Sự ổn định chính trị – xã hội được duy trì thông qua sự phát triển ổn định các mục tiêu kinh tế – xã hội và hệ thống chính sách.

Thứ hai, môi trường kinh tế

Các giải pháp môi trường kinh tế có ý nghĩa quyết định đến việc thu hút đầu tư, quyết định đến hoạt động kinh doanh và mức lợi nhuận mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng quan tâm. Môi trường kinh tế, được hiểu và bao gồm: Phát triển nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và cao hơn là kinh tế thị trường. Ban hành đủ, đồng bộ hệ thống pháp luật kinh tế, hệ thống chính sách kinh tế. Phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Nhà đầu tư nước ngoài nhận xét “ưu đãi thuế cũng tốt, nhưng không tốt bằng cải thiện các hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội”.

3.2.2. Xây dựng chiến lược và quy hoạch thu hút sử dụng FDI

Mục tiêu thu hút FDI là tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý… để phát triển kinh tế – xã hội. Song đặc biệt cần chú ý là cơ cấu kinh tế, do đó phải xây dựng chiến lược và quy hoạch thu hút FDI. Xây dựng chiến lược và quy hoạch thu hút FDI trước hết là phải căn cứ vào mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và sử dụng các biện pháp kinh tế để định hướng các nhà đầu tư theo mục tiêu đã đặt ra và để đảm bảo đầu tư có trọng điểm, không dàn trải nhưng vẫn thực hiện được chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH.

3.2.3. Lựa chọn đối tác nước ngoài và lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp

Mỗi quốc gia khi thu hút FDI cần phải có định hướng chiến lược về đối tác, lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy trong khi lựa chọn đối tác, Chính phủ Lào phải hướng chủ yếu vào các nước tư bản phát triển như: Nhật, Mỹ… Do vậy việc tìm cách xây dựng đối tác nước ngoài và sự lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp là phải chủ động trong chính sách định hướng thu hút FDI, thể hiện ở đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đa phương hóa trong việc thu hút FDI.

Đa phương hóa trong việc thu hút FDI tức là sự quan tâm lựa chọn đối tác đầu tư từ nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới. Với những đối tác có tiềm lực về vốn, nguồn kỹ thuật tiên tiến, nhiều kinh nghiệm quản lý và đồng thời ở đó có mức độ đúng đắn, mức độ tin cậy trong quan hệ rất cao. Với phía Lào cần phải có đối tác vững mạnh, đồng thời Lào phải làm tốt công tác xúc tiến đầu tư thông qua các hội chợ triển lãm.

Đa dạng hóa hoạt động đầu tư tức là sự lựa chọn và vận dụng nhiều loại hình đầu tư trong một nước hoặc nhiều chủ đầu tư ngay trong một dự án, điều đó cho phép tận dụng được lợi thế so sánh của mỗi nước trong mỗi dự án… cụ thể cũng nhờ đó tận dụng được các nguồn lực cho phát triển kinh tế sao cho chi phí cơ hội thấp nhất. Mặt khác đa dạng hóa từng hoạt động đầu tư còn cho phép lựa chọn các chủ đầu tư thực sự có năng lực tài chính, có uy tín kinh doanh, có tiềm năng về kỹ thuật, công nghệ hiện đại đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn, loại trừ các nhà đầu tư kém năng lực. Luận án còn cho rằng: Nhưng ngày nay các nước đang phát triển đang tích cực khuyến khích các nhà đầu tư mới, nhất là hình thức 100% vốn nước ngoài. Với hình thức này tỏ ra nhiều ưu điểm hơn là các hình thức truyền thống. Đối với Lào đang ở tình trạng khó khăn như vậy, việc lựa chọn hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài này là phù hợp nhất.

3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường sự quản lý của nhà nước

Thu hút FDI là tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý của nước ngoài. Để tranh thủ được nguồn lực đó, cần phải nguồn nhân lực có chất lượng (công nhân, các nhà kỹ thuật, các nhà quản lý có tay nghề giỏi cần cù chịu khó, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực… Vì vậy đối với Lào hiện nay trong việc cải cách hệ thống giáo dục, mở mang hệ thống trường đào tạo nghề, đào tạo các nhà quản lý… là một việc làm cấp bách. Tăng cường sự quản lý của nhà nước là cần nhanh chóng đổi mới bộ máy quản lý đầu tư nước ngoài theo phương hướng tinh giản, gọn nhẹ có hiệu lực và làm cho cơ quan quản lý cũng như đơn vị quản lý nhận thức rõ việc quản lý nhà nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo điều kiện triển khai dự án theo đúng pháp luật, quy định các cấp phép đầu tư. Đồng thời, nhanh chóng hình thành và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan giám định (kỹ thuật thiết bị, công nghệ, môi trường, xây dựng, kiểm toán), thẩm định đối với các dự án FDI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *