Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc phát triển kinh tế

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

KẾT LUẬN

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của các nước nói chung và của Lào nói riêng. Lào là một nước nghèo, kinh tế chậm phát triển, do đó vốn tích lũy trong nước hầu như không có. Để phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và tạo tiền đề cho CNH, HĐH, CHDCND Lào cần khai thác tốt nguồn vốn ở trong nước, đồng thời phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việc thu hút FDI đối với Lào hiện nay là vô cùng cần thiết và cấp bách. Đầu tư nước ngoài có vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia đang phát triển, đồng thời nó cũng làm nảy sinh nhiều tiêu cực (mặt trái). Lào có lợi thế là nước đi sau, do đó có thể học hỏi được những kinh nghiệm hay của các nước đi trước, đồng thời biết tránh được những sai lầm, vấp váp của các nước đi trước. Vì thế việc tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút FDI là cần thiết và bổ ích.

Lào đã có một quá trình nhiều năm thu hút FDI. Trên thực tế, FDI vào Lào đã góp phần thúc đẩy kinh tế Lào phát triển, đáp ứng nhu cầu về vốn, nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động… Song hiện nay việc thu hút FDI vào Lào còn nhiều hạn chế và khó khăn thách thức. Để vượt qua khó khăn thách thức và hạn chế, nhằm thu hút có hiệu quả FDI vào Lào cần phải quán triệt bốn quan điểm có tính nguyên tắc và bốn loại giải pháp có tính toàn diện, đồng bộ, như luận án đã nêu. Gắn với việc thực hiện các quan điểm, phương hướng và giải pháp ấy, tác giả luận án xin đề xuất mấy kiến nghị như sau:

Một, FDI đã là một trong những loại hình ĐTNN vào Lào, tuy nhiên do tính hiệu quả của nó nên cần được quan tâm thu hút. Nhưng trong loại hình này cũng có nhiều hình thức khá đa dạng, phong phú, bộc lộ cả những tích cực và tiêu cực. Dù sao, không chỉ trong văn bản pháp lý mà trên thực tế cần phải thực sự coi các doanh nghiệp có vốn ĐTNN là pháp nhân Lào, là bộ phận cấu thành, tồn tại trong thời gian lâu dài cùng với nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở Lào. Thu hút FDI ở Lào hơn 10 năm qua thực tế cho thấy yêu cầu lựa chọn hình thức nào phải căn cứ vào hiệu quả của nó, trong thời gian qua, hình thức 100% vốn nước ngoài đã tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn các hình thức khác. Cho nên trong khi đa dạng hóa các loại hình đầu tư cũng như các hình thức trực tiếp nước ngoài thì cần quan tâm khuyến khích hình thức 100% vốn nước ngoài với những cơ chế quản lý phải phù hợp. Qua đó mới góp phần khắc phục những hạn chế mà các hình thức khác thường xảy ra trong khi đối tác trong nước còn ít ỏi như CHDCND Lào hiện nay.

Hai, cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ tiền Kíp Lào mất giá, tỷ giá hối đoái tăng vọt, đời sống nhân dân cả nước rất khó khăn phức tạp đã là một yếu tố làm phương hại đến cả nền kinh tế nói chung và làm nản lòng các nhà đầu tư nói riêng. Bởi vậy, CHDCND Lào cần phải sử dụng công cụ đòn bẩy hết sức linh hoạt để làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Vì vậy để tránh lặp lại thảm họa trên, kiến nghị nhà nước cần có cơ chế chính sách hữu hiệu để phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất nước. Mặt khác, để thu hút và sử dụng tốt vốn ĐTNN nói chung cần có chính sách duy trì tỷ giá hối đoái của tiền Kíp Lào theo sát tỷ giá thực trên thị trường, tiến tới việc tiền Kíp Lào có khả năng chuyển đổi. Có chính sách để sử dụng tiền Kíp Lào trong mọi hoạt động thanh toán như một phương tiện duy nhất trên thị trường có như vậy mới đảm bảo chính sách điều tiết tiền tệ của nước Lào có hiệu quả hơn.

Ba, khả năng tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn ĐTNN đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện và triển khai theo nhiều hướng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế – chính trị, trình độ ngoại ngữ và quản lý kỹ thuật công nghệ, điều kiện pháp luật, cơ chế vận hành… Những môi trường được biểu hiện ra bằng hệ thống các giải pháp đúng đắn phải phù hợp. Nhưng quan trọng nhất là cần phải sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Đó là ý nghĩa quyết định để dẫn tới thành công.

Xem thêm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *