Đổi mới chi NSNN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

Luận văn thạc sĩ:Đổi mới chi NSNN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tóm tắt luận văn thạc sĩ

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài

Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản, quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Hiện nay trên thế giới, vấn đề này luôn luôn được sự quan tâm của mọi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như nước ta; tăng trưởng kinh tế trong quá trình phát triển là một đòi hỏi bức xúc trên mọi phương diện kinh tế cũng như xã hội.

Qua kinh nghiệm các nước cho thấy, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đòi hỏi cần sử dụng đồng bộ hệ thống các công cụ kinh tế – tài chính. Một trong những công cụ quan trọng mà các nước thường sử dụng có hiệu quả là NSNN.

Ở nước ta trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng sử dụng có hiệu quả NSNN để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Song trong quá trình thực thi chính sách NSNN, đặc biệt là việc vận dụng các khoản chi NSNN cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế còn thiếu những giải pháp đồng bộ, mang tính hệ thống cho nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Xuất phát từ yêu cầu của phát triển và hội nhập kinh tế thế giới của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nền kinh tế đất nước và nhằm khắc phục những hạn chế của thực tiễn sử dụng công cụ chi NSNN phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, tác giả chọn đề tài “Đổi mới chi NSNN góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc của thực tiễn; đồng thời mang ý nghĩa lâu dài.

2. Mục đích nghiên cứu:

– Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế trong quá trình ổn định và phát triển kinh tế, về công cụ chi NSNN cũng như thông qua việc phân tích thực tiễn rút ra những bài học kinh nghiệm về sử dụng công cụ chi NSNN ở trong nước và nước ngoài.

– Đề tài hướng vào việc xác lập các căn cứ khoa học cho việc định hướng của chính sách và các giải pháp sử dụng công cụ chi NSNN nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững trong điều kiện hiện nay của Việt Nam với hiệu quả cao.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án chỉ nghiên cứu những giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới và hoàn thiện chính sách chi NSNN phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong điều kiện Việt Nam đang từng bước thực hiện CNH, HĐH đất nước ở một nền kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh. Xét về mặt thời gian đề tài chỉ tập trung nghiên cứu diễn biến thực tế của các vấn đề trên từ 1991 – 2000 và có tham khảo thêm một số thời kỳ.

4. Phương pháp nghiên cứu

Ngoài phương pháp chung của phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội, luận án chú trọng sử dụng phương pháp: trừu tượng hóa khoa học, phân tích và so sánh, phương pháp thống kê, tổng kết thực tiễn…

Bố cục luận án:

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận án kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Chi ngân sách nhà nước với quá trình tăng trưởng kinh tế

Chương 2: Thực trạng sử dụng công cụ chi ngân sách nhà nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua

Chương 3: Định hướng và giải pháp đổi mới, hoàn thiện chi ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Sau đây là nội dung cơ bản của luận án:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *