Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

M?C L?C

Trang

M?c l?c…………………………………………………………………………………………………………………. i

Danh m?c các ký hi?u, ch? vi?t t?t……………………………………………………………………. iii

Danh m?c các b?ng……………………………………………………………………………………………. iv

Danh m?c các s? ??, bi?u ??……………………………………………………………………………….. v

L?I M? ??U……………………………………………………………………………………………………… 1

Ch??ng 1: M?T S? V?N ?? LÝ LU?N C? B?N V? M? R?NG TH? TR??NG TIÊU TH? S?N PH?M C?A DOANH NGHI?P TRONG N?N KINH T?……………………………………………………. 4

1.1 Tiêu th? s?n ph?m và th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a doanh nghi?p……….. 4

1.1.1 Tiêu th? s?n ph?m và vai trò c?a tiêu th? s?n ph?m ??i v?i s? phát tri?n c?a doanh nghi?p       4

1.1.2 Khái ni?m và phân lo?i th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m………………………………. 6

1.1.3. ??c ?i?m th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m s?a……………………………………………… 8

1.2. M? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m và các nhân t? ?nh h??ng ??n vi?c m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a doanh nghi?p  ………………………………………………………………………. 11

1.2.1 Quan ?i?m v? m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a doanh nghi?p…. 11

1.2.2. M?t s? ch? tiêu ch? y?u ?ánh giá m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a doanh nghi?p         15

1.2.3. Các nhân t? ch? y?u ?nh h??ng ??n vi?c m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a doanh nghi?p………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1.3. Kinh nghi?m m? r?ng th? tr??ng c?a Công ty S?a Dutch Lady Vi?t Nam.. 27

Ch??ng 2: TH?C TR?NG M? R?NG TH? TR??NG TIÊU TH? S?N PH?M C?A CÔNG TY C? PH?N S?A VI?T NAM – VINAMILK…………………………………………………………………………… 32

2.1 Khái quát v? Công ty CP S?a Vi?t Nam – Vinamilk ………………………………….. 32

2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri?n…………………………………………………………. 32

2.1.2 Ch?c n?ng, nhi?m v? và c? c?u t? ch?c b? máy c?a Công ty…………………. 32

2.1.3 ??c ?i?m kinh doanh c?a Công ty ………………………………………………………… 36

2.1.4 K?t qu? ho?t ??ng kinh doanh c?a Công ty …………………………………………… 41

2.2 Tình hình tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty trong nh?ng n?m qua ………………. 44

2.2.1 Tình hình tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty theo th? tr??ng………………………. 44

2.2.2 Tình hình tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty theo k?t c?u m?t hàng …………… 49

2.2.3 Tình hình tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty theo th?i gian ……………………….. 51

2.3 Phân tích th?c tr?ng m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty trong nh?ng n?m g?n ?ây …………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2.3.1 Phân tích m?t s? ch? tiêu ?ánh giá vi?c m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty          51

2.3.2 Các gi?i pháp m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m Công ty ………………… 56

2.4 Nh?n xét chung v? thành công và t?n t?i trong vi?c m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m c?a Công ty ……………………………………………………………………………………………………………… 65         

2.4.1 Nh?ng thành công ch? y?u và nguyên nhân ………………………………………….. 65

2.4.2 Nh?ng t?n t?i và nguyên nhân ………………………………………………………………. 67

Ch??ng 3: M?T S? GI?I PHÁP CH? Y?U M? R?NG TH? TR??NG TIÊU TH? S?N PH?M C?A CÔNG TY C? PH?N S?A VI?T NAM – VINAMILK TRONG TH?I GIAN T?I…………….. 70

3.1 D? báo nhu c?u các s?n ph?m s?a c?a th? tr??ng s?a Vi?t Nam và phân tích môi tr??ng 70

3.1.1 Tri?n v?ng phát tri?n kinh t? c?a Vi?t Nam…………………………………………… 70

3.1.2 Tri?n v?ng m? c?a th? tr??ng cho xu?t kh?u m?t hàng m?i c?a Vi?t Nam 71

3.1.3 D? báo nhu c?u tiêu th? s?n ph?m s?a t? n?m 2005 ??n 2010 ……………… 72

3.1.4 Phân tích môi tr??ng c?nh tranh……………………………………………………………. 73

3.2 Nh?ng ?? xu?t m? r?ng th? tr??ng tiêu th? s?n ph?m Công ty Vinamilk…. 76

3.2.1 Các gi?i pháp v? s?n ph?m…………………………………………………………………….. 76

3.2.2. Các gi?i pháp v? giá c?…………………………………………………………………………. 79

3.2.3. Các gi?i pháp v? kênh phân ph?i………………………………………………………….. 81

3.2.4. Các gi?i pháp v? marketing…………………………………………………………………… 91

3.2.5 Các gi?i pháp khác ……………………………………………………………………………… 102

3.3. Các ki?n ngh? v?i nhà n??c………………………………………………………………………. 107

K?T LU?N……………………………………………………………………………………………………… 109

TÀI LI?U THAM KH?O……………………………………………………………………………….. 110

PH? L?C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *