Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

MỤC LỤC

Trang

Mục lục…………………………………………………………………………………………………………………. i

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt……………………………………………………………………. iii

Danh mục các bảng……………………………………………………………………………………………. iv

Danh mục các sơ đồ, biểu đồ……………………………………………………………………………….. v

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………… 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ……………………………………………………. 4

1.1 Tiêu thụ sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp……….. 4

1.1.1 Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp       4

1.1.2 Khái niệm và phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm………………………………. 6

1.1.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm sữa……………………………………………… 8

1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp  ………………………………………………………………………. 11

1.2.1 Quan điểm về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp…. 11

1.2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp         15

1.2.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1.3. Kinh nghiệm mở rộng thị trường của Công ty Sữa Dutch Lady Việt Nam.. 27

Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK…………………………………………………………………………… 32

2.1 Khái quát về Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk ………………………………….. 32

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển…………………………………………………………. 32

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty…………………. 32

2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của Công ty ………………………………………………………… 36

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty …………………………………………… 41

2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm qua ………………. 44

2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thị trường………………………. 44

2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo kết cấu mặt hàng …………… 49

2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thời gian ……………………….. 51

2.3 Phân tích thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm gần đây …………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2.3.1 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty          51

2.3.2 Các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty ………………… 56

2.4 Nhận xét chung về thành công và tồn tại trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty ……………………………………………………………………………………………………………… 65         

2.4.1 Những thành công chủ yếu và nguyên nhân ………………………………………….. 65

2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân ………………………………………………………………. 67

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK TRONG THỜI GIAN TỚI…………….. 70

3.1 Dự báo nhu cầu các sản phẩm sữa của thị trường sữa Việt Nam và phân tích môi trường 70

3.1.1 Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam…………………………………………… 70

3.1.2 Triển vọng mở cửa thị trường cho xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam 71

3.1.3 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa từ năm 2005 đến 2010 ……………… 72

3.1.4 Phân tích môi trường cạnh tranh……………………………………………………………. 73

3.2 Những đề xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Vinamilk…. 76

3.2.1 Các giải pháp về sản phẩm…………………………………………………………………….. 76

3.2.2. Các giải pháp về giá cả…………………………………………………………………………. 79

3.2.3. Các giải pháp về kênh phân phối………………………………………………………….. 81

3.2.4. Các giải pháp về marketing…………………………………………………………………… 91

3.2.5 Các giải pháp khác ……………………………………………………………………………… 102

3.3. Các kiến nghị với nhà nước………………………………………………………………………. 107

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………… 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………….. 110

PHỤ LỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *