HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Like để cảm ơn người viết

M?C L?C

DANH M?C CÁC CH? VI?T T?T

DANH M?C B?NG BI?U, S? ??

L?I NÓI ??U   1

CH??NG 1: NH?NG V?N ?? C? B?N V? R?I RO TÍN D?NG VÀ H?N CH? R?I RO TÍN D?NG C?A NGÂN HÀNG TH??NG M?I……………………… 3

     1.1. Ho?t ??ng tín d?ng c?a ngân hàng th??ng m?i…………………… 3

1.1.1. Ho?t ??ng c? b?n c?a ngân hàng th??ng m?i…………………….. 3

1.1.2. Ho?t ??ng tín d?ng c?a ngân hàng th??ng m?i………………….. 5

     1.2. R?i ro tín d?ng c?a Ngân hàng th??ng m?i………………………… 8

1.2.1 Khái ni?m r?i ro tín d?ng……………………………………………….. 8

1.2.2. Các tiêu chí ph?n ánh r?i ro tín d?ng……………………………….. 9

1.2.3. H?u qu? c?a r?i ro tín d?ng………………………………………….. 10

1.2.4. Nguyên nhân d?n ??n r?i ro tín d?ng……………………………… 11

     1.3. H?n ch? r?i ro tín d?ng c?a ngân hàng th??ng m?i…………… 13

1.3.1. Khái ni?m v? h?n ch? r?i ro tín d?ng……………………………… 13

1.3.2. Tiêu chí ?ánh giá k?t qu? h?n ch? r?i ro tín d?ng……………… 14

1.3.3. Các bi?n pháp c? b?n h?n ch? r?i ro tín d?ng………………….. 14

     1.3.3.1. C? c?u t? ch?c tín d?ng………………………………………… 15

     1.3.3.2. Xây d?ng chính sách tín d?ng và quy trình phân tích tín d?ng h?p lý, khoa h?c……………………………………………………………………………………. 15

     1.3.3.3. Phân lo?i và ?ánh giá khách hàng…………………………… 16

     1.3.3.4. Th?m ??nh tính hi?u qu?, kh? thi c?a d? án, ph??ng án vay v?n        20

     1.3.3.5. Ki?m tra, ki?m soát n?i b?…………………………………….. 20

     1.3.3.6. Phân tán r?i ro tín d?ng………………………………………… 21

     1.3.3.7. C?n có ??i ng? cán b? làm tín d?ng ch?n l?c…………… 22

1.3.4. Nhân t? ?nh h??ng ??n vi?c h?n ch? r?i ro tín d?ng c?a ngân hàng th??ng m?i   22

     1.3.4.1. Nhân t? ch? quan………………………………………………… 23

     1.3.4.2. Nhân t? khách quan……………………………………………… 24

     1.4. Kinh nghi?m qu?c t? v? qu?n lý r?i ro tín d?ng và bài h?c kinh nghi?m rút ra cho Vi?t Nam……………………………………………………………………………………… 26

1.4.1. Kinh nghi?m qu?n lý r?i ro tín d?ng ? m?t s? n??c………….. 26

     1.4.1.1. Kinh nghi?m qu?n lý r?i ro tín d?ng t?i Thái Lan……… 26

     1.4.1.2. Kinh nghi?m qu?n lý r?i ro tín d?ng t?i H?ng Kông….. 27

     1.4.1.3. Kinh nghi?m qu?n lý r?i ro tín d?ng t?i Hàn Qu?c……. 28

     1.4.1.4. Kinh nghi?m qu?n lý r?i ro tín d?ng t?i M?……………… 28

1.4.2. Bài h?c kinh nghi?m rút ra cho Vi?t Nam……………………….. 30

CH??NG 2: TH?C TR?NG R?I RO TÍN D?NG T?I NGÂN HÀNG TMCP CÁC DN NGOÀI QU?C DOANH VI?T NAM (VPBANK)…………………………. 32

     2.1. Khái quát v? Ngân hàng TMCP các doanh nghi?p ngoài qu?c doanh Vi?t Nam (VPBank)…………………………………………………………………………………………….. 32

     2.1.1. C? c?u t? ch?c và m?ng l??i ho?t ??ng………………………….. 32

     2.1.2. K?t qu? ho?t ??ng ch? y?u……………………………………….. 35

     2.2. Th?c tr?ng h?n ch? RRTD t?i VPBank……………………………… 44

2.2.1. Th?c tr?ng ho?t ??ng tín d?ng t?i VPBank……………………… 44

2.2.2. Các bi?n pháp h?n ch? RRTD t?i VPBank………………………. 54

     2.3. ?ánh giá th?c tr?ng RRTD c?a VPBank…………………………… 60

2.3.1. Nh?ng k?t qu? ??t ???c trong h?n ch? RRTD t?i VPBank…. 60

2.3.2. Nh?ng khó kh?n – v??ng m?c ……………………………………… 62

2.3.2. Nguyên nhân……………………………………………………………… 64

CH??NG 3: GI?I PHÁP H?N CH? R?I RO TÍN D?NG
T?I NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHI?P NGOÀI QU?C DOANH (VPBANK)………………………………………………………………………………. 73

     3.1. ??nh h??ng phát tri?n VPBank………………………………………… 73

3.1.1.C? h?i và thách th?c ??i v?i s? phát tri?n ngân hàng…………. 73

3.1.2. ??nh h??ng phát tri?n chung c?a VPBank………………………. 76

3.1.3. ??nh h??ng ho?t ??ng tín d?ng trong th?i gian t?i c?a VPBank        78

     3.2. Gi?i pháp h?n ch? RRTD t?i VPBank……………………………….. 79

3.2.1. Nhóm gi?i pháp ch? y?u………………………………………………. 79

     3.2.1.1. Hoàn thi?n mô hình t? ch?c qu?n lý r?i ro……………….. 79

     3.2.1.2. Xây d?ng chính sách cho vay h?p lý, hi?u qu? và khoa h?c      81

     3.2.1.3. Hoàn thi?n quy trình cho vay…………………………………. 83

     3.2.1.4. T?ng c??ng ki?m tra tín d?ng………………………………… 88

     3.2.1.5. T?ng v?n ?i?u l?………………………………………………….. 90

     3.2.1.6. Nâng cao công tác phân tích và ?ánh giá khách hàng…. 91

     3.2.1.7. M? r?ng khách hàng, ?a d?ng hoá s?n ph?m tín d?ng và s? d?ng các nghi?p v? phát sinh tín d?ng ?? phòng ng?a r?i ro……………………………… 93

3.2.2. Các bi?n pháp h? tr?…………………………………………………… 95

     3.2.2.1. Xây d?ng ??i ng? CBTD có trình ?? chuyên môn và ??o ??c ngh? nghi?p  95

     3.2.2.2. ??u t? trang thi?t b? công ngh? thông tin hi?n ??i……… 96

     3.2.2.3. Hoàn thi?n h? th?ng thông tin……………………………….. 97

     3.3. Ki?n ngh?………………………………………………………………………… 98

3.3.1.Ki?n ngh? v?i Chính ph?………………………………………………. 98

3.3.2. Ki?n ngh? v?i ngân hàng Nhà n??c………………………………… 99

K?T LU?N……………………………………………………………………………… 100

TÀI LI?U THAM KH?O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *