HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Like để cảm ơn người viết

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI NÓI ĐẦU   1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………… 3

     1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại…………………… 3

1.1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại…………………….. 3

1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại………………….. 5

     1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại………………………… 8

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng……………………………………………….. 8

1.2.2. Các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng……………………………….. 9

1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng………………………………………….. 10

1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng……………………………… 11

     1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại…………… 13

1.3.1. Khái niệm về hạn chế rủi ro tín dụng……………………………… 13

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả hạn chế rủi ro tín dụng……………… 14

1.3.3. Các biện pháp cơ bản hạn chế rủi ro tín dụng………………….. 14

     1.3.3.1. Cơ cấu tổ chức tín dụng………………………………………… 15

     1.3.3.2. Xây dựng chính sách tín dụng và quy trình phân tích tín dụng hợp lý, khoa học……………………………………………………………………………………. 15

     1.3.3.3. Phân loại và đánh giá khách hàng…………………………… 16

     1.3.3.4. Thẩm định tính hiệu quả, khả thi của dự án, phương án vay vốn        20

     1.3.3.5. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ…………………………………….. 20

     1.3.3.6. Phân tán rủi ro tín dụng………………………………………… 21

     1.3.3.7. Cần có đội ngũ cán bộ làm tín dụng chọn lọc…………… 22

1.3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến việc hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại   22

     1.3.4.1. Nhân tố chủ quan………………………………………………… 23

     1.3.4.2. Nhân tố khách quan……………………………………………… 24

     1.4. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam……………………………………………………………………………………… 26

1.4.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số nước………….. 26

     1.4.1.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Thái Lan……… 26

     1.4.1.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Hồng Kông….. 27

     1.4.1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Hàn Quốc……. 28

     1.4.1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Mỹ……………… 28

1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam……………………….. 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DN NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK)…………………………. 32

     2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank)…………………………………………………………………………………………….. 32

     2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động………………………….. 32

     2.1.2. Kết quả hoạt động chủ yếu……………………………………….. 35

     2.2. Thực trạng hạn chế RRTD tại VPBank……………………………… 44

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại VPBank……………………… 44

2.2.2. Các biện pháp hạn chế RRTD tại VPBank………………………. 54

     2.3. Đánh giá thực trạng RRTD của VPBank…………………………… 60

2.3.1. Những kết quả đạt được trong hạn chế RRTD tại VPBank…. 60

2.3.2. Những khó khăn – vướng mắc ……………………………………… 62

2.3.2. Nguyên nhân……………………………………………………………… 64

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (VPBANK)………………………………………………………………………………. 73

     3.1. Định hướng phát triển VPBank………………………………………… 73

3.1.1.Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển ngân hàng…………. 73

3.1.2. Định hướng phát triển chung của VPBank………………………. 76

3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới của VPBank        78

     3.2. Giải pháp hạn chế RRTD tại VPBank……………………………….. 79

3.2.1. Nhóm giải pháp chủ yếu………………………………………………. 79

     3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro……………….. 79

     3.2.1.2. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý, hiệu quả và khoa học      81

     3.2.1.3. Hoàn thiện quy trình cho vay…………………………………. 83

     3.2.1.4. Tăng cường kiểm tra tín dụng………………………………… 88

     3.2.1.5. Tăng vốn điều lệ………………………………………………….. 90

     3.2.1.6. Nâng cao công tác phân tích và đánh giá khách hàng…. 91

     3.2.1.7. Mở rộng khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm tín dụng và sử dụng các nghiệp vụ phát sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro……………………………… 93

3.2.2. Các biện pháp hỗ trợ…………………………………………………… 95

     3.2.2.1. Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp  95

     3.2.2.2. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại……… 96

     3.2.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin……………………………….. 97

     3.3. Kiến nghị………………………………………………………………………… 98

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ………………………………………………. 98

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước………………………………… 99

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………… 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *