Những yếu tố tác động đến thực trạng bỏ học của học sinh Trung Học Phổ Thông ở Tỉnh Bạc Liêu

1. Lý do chọn đề tài Từ lâu giáo dục đã chứng minh được vai trò lịch sử của mình trong lịch sử . Trình độ phát triển của nền giáo dục cũng là tiêu chuẩn đo lường trình độ phát triển kinh tế- xã hội và mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đặc biệt trong các thập niên phát triển cuối cùng của thế kỷ 20, các chuyên gia…

Thị trường vốn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài Chuyển nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp mang nặng tính hiện vật sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải hình thành và phát triển đồng bộ hệ thống thị trường, bao gồm: thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường sức lao động, thị trường vốn… Sau 15 năm đổi mới, nền kinh tế đã…

Tổ chức, quản lý doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ Đại hội lần thứ IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (năm 1984) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, đảm bảo nguyên tắc hạch toán kinh doanh của…

Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

Mở đầu  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài           Nhà ở và công trình xây dựng (XD) là những tài sản có giá trị lớn của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng giá trị tài sản của mỗi quốc gia và có vai trò quan trọng trong đời sống và trong hoạt động sản xuất – kinh…

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học

Lao động nữ ở nông thôn Việt Nam

Lời nói đầu Phụ nữ là một lực lượng lao động quan trọng trong lực lư­ợng lao động xã hội, là một nguồn lực tiềm tàng trong sự phát triển. Họ đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất và đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở nông thôn. Nghiên cứu về người phụ nữ nói chung và lao động…