Phân tích truyền thuyết thánh gióng

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.. 2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.. 3 2.1. Mục đích. 3 2.2 Nhiệm vụ. 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 3 PHẦN NỘI DUNG.. 4 TÓM TẮT TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN THÁNH GIÓNG.. 4 PHÂN TÍCH TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN THÁNH GIÓNG.. 4 2.1. Chủ đề và kết cấu của truyền thuyết 4 2.2.…

Giải pháp thúc đầy hành vi mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm áo sơ mi Owen tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất các hàng hoá thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Khi khách hàng muốn thoả mãn bất kỳ một hàng hoá gì ví dụ như quần áo, họ có nhiều chủng loại và nhiều thương hiệu để chọn lựa. Sự đa dạng này làm cho tăng thêm nhu cầu của…

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 4 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY 10 1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hosco 10 1.1.1. Quá trình…

Thị trường vốn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

MỞ ĐẦU   1. Tính cấp thiết của đề tài Chuyển nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp mang nặng tính hiện vật sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải hình thành và phát triển đồng bộ hệ thống thị trường, bao gồm: thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường sức lao động, thị trường vốn… Sau 15 năm đổi mới, nền kinh tế đã…

Tổ chức, quản lý doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ Đại hội lần thứ IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (năm 1984) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, đảm bảo nguyên tắc hạch toán kinh doanh của…