Doanh nghiệp nhà nước địa phương ở Thành phố Hà Nội

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng ta đã khẳng định: Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Kinh tế nhà nước nắm những ngành, những lĩnh vực then chốt; là công…

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học

Lao động nữ ở nông thôn Việt Nam

Lời nói đầu Phụ nữ là một lực lượng lao động quan trọng trong lực lư­ợng lao động xã hội, là một nguồn lực tiềm tàng trong sự phát triển. Họ đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất và đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở nông thôn. Nghiên cứu về người phụ nữ nói chung và lao động…

viet-thue-luan-van-thac-si-luat

Hệ thống NHTMQD ở VN- Thực trạng và giải pháp

 Lời nói đầu 1. Sự cần thiết của đề tài :           Vai trò của hệ thống NHTM Việt Nam trong nền kinh tế thị trường đã được khẳng định từ khi hệ thống NHVN chuyển sang hệ thống Ngân hàng hai cấp. Hệ thống NHTM là lực lượng nòng cốt trong hệ thống các tổ chức tín dụng VN. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ…

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI NÓI ĐẦU   1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………… 3      1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại…………………… 3 1.1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại…………………….. 3 1.1.2. Hoạt động tín…

images (3)

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực

MỞ ĐẦU             1. Tính cấp thiết của đề tài           Trong lịch sử phát triển của mỗi địa phương, mỗi quốc gia, nguồn nhân lực luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, là một trong những nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội.           Trong xu thế mở cửa và hội nhập, với nhiều lợi…