Nâng cao khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

MỤC LỤC

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………. 1

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………. 3

1. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………………………. 3

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài………………………………………………………. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………… 4

4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………….. 4

5. Những đóng góp của luận văn……………………………………………………….. 4

6. Kết cấu luận văn…………………………………………………………………………… 4

PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH……………………………………………………………………………………………….. 5

I. Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển kinh doanh……………………………. 5

1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh…………………………………………….. 5

1.2. Vì sao phải xây dựng chiến lược………………………………………………….. 6

1.3. Phân loại chiến lược…………………………………………………………………… 7

1.4. Các căn cứ để xây dựng chiến lược……………………………………………….. 8

1.5. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh…………………………………. 9

II. Khái quát chung về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh………………. 32

2.1. Thực chất, mục tiêu, nội dung của chiến lược cạnh tranh………………… 32

2.2. Các mục tiêu chủ yếu……………………………………………………………….. 32

2.3. Nội dung chủ yếu của chiến lược cạnh tranh………………………………… 32

2.4. Phương pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh………………………………. 32

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN -CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 ……………………………………………………. 35

I. Giới thiệu chung………………………………………………………………………….. 35

2.1. Tình hình hoạt động và tổ chức của ngành Xây lắp điện………………… 35

2.2. Đặc điểm sản phẩm xây lắp điện………………………………………………… 36

2.3. Những thành tựu của ngành xây lắp……………………………………………. 38

II. Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xây lắp điện 39

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh………………………………………. 41

2.3. Khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện trong những năm gần đây     47

III. Một số đánh giá tổng hợp về môi trường kinh doanh và nội bộ Xí nghiệp xây lắp điện……………………………………………………………………………………………….. 56

IV. Những tồn tại và phương hướng giải quyết…………………………………. 60

4.1. Những tồn tại………………………………………………………………………….. 60

4.2 Phương hướng giải quyết…………………………………………………………… 61

4.3. Những yếu tố nảy sinh cần được nghiên cứu………………………………… 61

PHẦN THỨ BA: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1…………………. 63

I. Những căn cứ để xây dựng chiến lược cạnh tranh của Xí nghiệp xây lắp điện.          63

1.1. Căn cứ vào nhu cầu phát triển lưới điện………………………………………. 63

1.2. Công cụ sử dụng để xây dựng chiến lược cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện       64

1.3. Xác định các giải pháp chiến lược cạnh tranh chính từ việc phân tích ma trận vị trí chiến lược và ma trận SWOT…………………………………………………………………… 64

II. Sử dụng ma trận vị trí chiến lược để xác định chiến lược bộ phận của Xí nghiệp Xây lắp điện………………………………………………………………………………………….. 79

III. Các giải pháp chính hỗ trợ cho chiến lược cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện……………………………………………………………………………………………………… 80

3.1. Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm………………………………………………. 80

3.2. Chiến lược nâng cao khả năng đấu thầu………………………………………. 91

3.3. Chiến lược thương mại và tiếp cận thị trường……………………………………

IV. Một số kiến nghị………………………………………………………………………. 110

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 113

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………. 115


LỜI MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, thị trường xây dựng nói chung và thị trường xây lắp điện nói riêng ngày càng được mở rộng. Do đó, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây lắp cả trong và ngoài nước ngày cành trở nên gay gắt. Đây là cơ hội và cũng là thách thức để các doanh nghiệp tự khẳng định mình, vươn lên chiếm lĩnh thị trường, tạo tiền đề cho sự tồn tại và phát triển.

Hơn thế nữa hoạt động kinh doanh ngày càng được đặt vào những điều kiện mới và luôn biến động. Đó là sự sôi nổi của thị trường và sự sống động của cách mạng khoa học- công nghệ. Hoạt động của mỗi doanh nghiệp gắn liền với toàn cục của nền kinh tế với sự hội nhập khu vực và quốc tế bằng sự tìm kiếm và phát huy những lợi thế so sánh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Để nắm bắt và xử lý đúng những vấn đề trên, các nhà quản lý phải có những kiến thức về chiến lược kinh doanh nói chung và chiến lược cạnh tranh nói riêng. Trước đây chiến lược chủ yếu được các nhà lãnh đạo cấp cao xây dựng, nó được xem như công việc quản lý Nhà nước mà không được các doanh nghiệp coi trọng, họ chỉ thừa hưởng những gì  quyết định từ trước. Ngày nay, để kinh doanh thành đạt, các doanh nghiệp phải tự quyết định đúng mục tiêu kinh doanh, hoạch định chiến lược và thực thi chiến lược được tiến hành qua các hoạt động kinh doanh. Công việc nay đảm bảo sự gắn bó giữa các hoạt động của bộ phận chức năng trong một tổng thể thống nhất, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả của quản lý doanh nghiệp.

Chiến lược cạnh tranh là một bộ phận quan trọng của chiến lược kinh doanh chung của một doanh nghiệp. Hoạt động cạnh tranh là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có giành được thắng lợi trong cạnh tranh mới mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trên thị trường.

Như vậy việc nghiên cứu về chiến lược và chiến lược cạnh tranh là hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện- Công ty Điện lực 1”

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết cũng như đánh giá và phân tích thực trạng của các hoạt động chuyên ngành đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao khả năng cạnh trong kinh doanh của Xí nghiệp Xây lắp Điện – Công ty Điện lực I.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *