Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

Chào m?ng các b?n ??n v?i d?ch v? vi?t thuê lu?n v?n th?c s? k? thu?t c?a chúng tôi, Nhóm chúng tôi nh?n làm thuê lu?n v?n th?c s? các chuyên ngành k? thu?t.

Hi?n t?i nhóm chúng tôi g?m nhi?u b?n là th?c s? ngành k? thu?t ?ang là gi?ng viên t?i các tr??ng ??i h?c l?n trong n??c nh? Bách Khoa, Xây d?ng, B?u chính Vi?n thông, Ki?n trúc… ho?c các chuyên viên ?ang nghiên c?u t?i các các vi?n nghiên c?u qu?c gia, vi?n kinh t?,..Chúng tôi ?ã vi?t r?t nhi?u lu?n v?n thu?c t?t c? các ngành b?ng c? ti?ng anh và ti?ng vi?t theo format c?a Vi?t Nam và n??c ngoài. N?u b?n ?ang b?n d?n v?i công vi?c gia ?ình và c? quan, b?n không có th?i gian ?? giành cho h?c t?p, vi?t lu?n v?n th?c s? t?t nghi?p cu?i khóa. Hãy liên h? v?i nhóm chúng tôi ?? ???c h? tr?.

liên h? 3
Nh?n vi?t thuê lu?n v?n ??i h?c, cao h?c

Nhóm chúng tôi nh?n vi?t các ngành k? thu?t sau:

 •  Công ngh? thông tin.
 •  ?i?n t? vi?n thông
 •  C? khi
 •  K? thu?t ?i?n
 •  Sinh h?c, hóa h?c
 •  Xây d?ng
 •  Môi tr??ng
 • Và nhi?u ngành khác n?a

N?u b?n có nhu c?u thuê vi?t lu?n v?n th?c s? hãy liên h? v?i nhóm chúng tôi ?? ???c giúp ??, chúng tôi ??m b?o v?i b?n giá c?nh tranh nh?t và chi phí th?p nh?t.

Nhóm tr??ng: Ms. Huy?n

Mail: dichvuluanvanaz@gmail.com

?i?n tho?i: 0914.002.543

 Tanner Pearson Womens Jersey

One thought on “Nhận viết thuê luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp

 1. Tôi muốn làm luận văn có đề tài: “Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học Máy điện chuyên ngành Hệ thống điện tại trường Cao đẳng nghề điện, Sóc Sơn – Hà Nội”.

  Đề cương luận văn:
  ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

  1. Họ và tên học viên : Đặng Hoài Nam SHHV: CA120060
  2. Chuyên ngành : Sư phạm kỹ thuật điện Lớp: 12ASPKTĐ – V P
  3. Người hướng dẫn : PGS.TS. Phạm Văn Bình
  4. Đơn vị: Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật – Viện Sư Phạm kỹ thuật – Trường Đại học Bách khoa Hà nội
  Tên đề tài (tiếng Việt): “Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học Máy điện chuyên ngành Hệ thống điện tại trường Cao đẳng nghề điện, Sóc Sơn – Hà Nội”.
  Tên đề tài (tiếng Anh): “Research compiled electronic lectures for electrical machines specialized courses Electrical Power System in Electric Vocational College, Soc Son, Hanoi”.
  5. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài: Nếu xây dựng bài giảng môn Máy điện theo yêu cầu đổi mới PPDH, đáp ứng các yêu cầu sư phạm có thể hỗ trợ tốt hoạt động dạy học của giáo viên, việc sử dụng bài soạn điện tử để giảng dạy môn học Máy điện làm cho quá trình học của sinh viên được tích cực hoá nâng cao chất lượng dạy và học môn Máy điện tại trường Cao đẳng nghề điện Sóc Sơn.
  6. Mục đích của đề tài : Áp dụng và khai thác một số phần mềm vào việc biên soạn bài giảng điện tử môn học Máy điện từ đó nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Cao đẳng nghề điện.
  7. Nội dung của đề tài:
  MỞ ĐẦU.
  1. Đặt vấn đề.
  2. Lý do chọn đề tài.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  4. Giả thuyết khoa học.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN SÓC SƠN.
  1.1. Tổng quan về soạn bài giảng điện tử.
  1.2. Công nghệ dạy học hiện đại và bài giảng điện tử.
  1.3. Tiếp cận phương pháp dạy học qua bài giảng điện tử.
  1.4. Thực trạng dạy học môn học Máy điện tại trường Cao đẳng nghề điện Sóc Sơn
  1.5. Thực trạng sử dụng bài giảng điện tử môn học Máy điện tại trường Cao đẳng nghề điện Sóc Sơn
  Chương 2. NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN SÓC SƠN.
  2.1. Phân tích chương trình, nội dung môn học
  2.2. Lựa chọn các chương trình để xây dựng bài giảng điện tử môn học máy điện
  2.3. Điều kiện để sử dụng hiệu quả bài giảng điện tử môn học máy điện tại trường Cao đẳng nghề điện Sóc Sơn.
  2.4. Khả năng áp dụng bài giảng điện tử môn học máy điện tại trường Cao đẳng nghề điện Sóc Sơn.
  Chương 3. BIÊN SOẠN MINH HOẠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HỌC MÁY ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN SÓC SƠN.
  THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
  7. Dự kiến kế hoạch thực hiện:
  – Tháng 12/2012 đến tháng 1/2013: Phần mở đầu
  – Tháng 1/2013 đến tháng 3/2013: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử môn học Máy điện chuyên ngành hệ thống điện tại trường cao đẳng nghề Điện Sóc Sơn
  – Tháng 4/2013 đến tháng 6/2013: Nghiên cứu biên soạn bài giảng điện tử môn học Máy điện chuyên nghành hệ thống điện tại trường cao đẳng nghề Điện Sóc Sơn.
  – Tháng 7/2013 đến tháng 9/2013: Biên soạn minh họa bài giảng điện tử môn học Máy điện chuyên nghành hệ thống điện tại trường cao đẳng nghề Điện Sóc Sơn.
  – Tháng 10/2013 đến tháng 11/2013: Thực nghiệm sư phạm và hoàn thành luận văn
  – Tháng 12/2013: Hoàn thiện luận văn.
  Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

  Hiện đã viết được hai chương mở đầu. Còn chương 3 liên quan đến phần xây dựng bài giảng điện tử môn Máy điện trên phần mềm Front Page.

  Xin cho ý kiến về việc viết tiếp hộ chương 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *