Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

Like để cảm ơn người viết

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 20 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ n­íc

 1. Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Thông tư Liên tịch số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 04/7/2003 hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Hà Nội.
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ (2004), Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Hà Nội.
 3. Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Hà Nội.
 4. Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2006), Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Hà Nội.
 5. Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2006), Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, Hà Nội.
 6. Bộ Xây dựng (1993), Thông tư số 05/BXD-TT ngày 09/02/1993 hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở, Hà Nội.
 7. 10.  Bộ Xây dựng (2005), Thông tư số 13/BXD-TT ngày 05/8/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, Hà Nội.
 8. 11.  Bộ Xây dựng (2006), Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006  hướng dẫn thi hành Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Hà Nội.
 9. 12.  Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước (2007), Thông tư Liên tịch số 05/2007/TTLT-BXD-BTP-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở, Hà Nội.
 10. 13.  Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/02/2009 quy định một số nội dung về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở. Hà Nội.
 11. 14.  Chính phủ (1994), Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Hà Nội.
 12. 15.  Chính phủ (2004), Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, Hà Nội.
 13. 16.  Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003, Hà Nội.
 14. 17.  Chính phủ (2005), Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, Hà Nội.
 15. 18.  Chính phủ (2006), Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Hà Nội.
 16. 19.  Chính phủ (2006), Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, Hà Nội.
 17. 20.  Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, Hà Nội.
 18. 21.  Chính phủ (2008), Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Hà Nội.
 19. 22.  Chính phủ (2008), Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ngày 23/9/2008 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội.
 20. 23.  Hội đồng Nhà nước (1991), Pháp lệnh nhà ở, Hà Nội.
 21. 24.  Quốc hội (2003), Luật Đất đai, Hà Nội.
 22. 25.  Quốc hội (1946, 1959, 1980, 1992), Hiến pháp, Hà Nội.
 23. 26.  Quốc hội (2005), Bộ Luật dân sự, Hà Nội.
 24. 27.  Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, Hà Nội.
 25. 28.  Quốc hội (2005), Luật Nhà ở, Hà Nội.
 26. 29.  Quốc hội (2006), Luật Kinh doanh bất động sản, Hà Nội.
 27. 30.  Quốc hội (2008), Nghị quyết số 07/2007/QH12 về phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, Hà Nội.
 28. 31.  Quốc hội (2008), Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, Hà Nội.
 29. 32.  Quốc hội (2009), Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Hà Nội.

C¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c

 1. 33.  Ban soạn thảo Luật đăng ký bất động sản (2007), Kỷ yếu Hội thảo về pháp luật đăng ký bất động sản, Hà Nội.
 2. 34.  Hoàng Xuân Liêm (1998), “Luật so sánh và vấn đề nhất thể hoá pháp luật”, Nhà nước và pháp luật, (7).
 3. 35.  Đinh Thị Mai Phương (2005), Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội.
 4. 36.  Nguyễn Ngọc Điện (2007), “Đăng ký bất động sản và vấn đề xác lập, công nhận các quyền liên quan đến bất động sản”, Kỷ yếu hội thảo pháp luật về đăng ký bất động sản,10/01, Hà Nội.
 5. 37.  Nguyễn Ngọc Điện (2008), “Lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đăng ký bất động sản và giải pháp hoàn thiện hệ thống đăng ký bất động sản”, Kỷ yếu hội thảo khoa học bảo đảm sự thống nhất của pháp luật về đăng ký bất động sản, 07/11, Hà Nội.
 6. 38.  Ngô Trọng Khang (2007), “Tình hình đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo pháp luật về đăng ký bất động sản, 10/01, Hà Nội.
 7. 39.  Đặng Trường Sơn (2007),” Pháp luật về đăng ký bất động sản trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Kỷ yếu Hội thảo pháp luật về đăng ký bất động sản,10/01, Hà Nội.
 8. 40.  Giáo sư Matshumoto, Đại học Hitotsubashi-Nhật Bản (2007), “Thuyết trình về đăng ký bất động sản”, Kỷ yếu Hội thảo Luật đăng ký bất động sản,11/01, Hà Nội.
 9. 41.  Nguyễn Minh Tâm (2009), “Gộp sổ đỏ, sổ hồng: Xoay quản lý ngược về đúng chiều”, Thị trường nhà và đất – Nguyệt san Báo Xây dựng, (23), 7/2009, Hà Nội.
 10. 42.  Nguyễn Quang Tuyến (2008), “Bàn về đăng ký bất động sản và vai trò của Nhà nước trong hoạt động đăng ký bất động sản tại Việt Nam”, Trao đổi tại Hội thảo xây dựng Luật đăng ký bất động sản,26/3, Hà Nội.
 11. 43.  Trần Ngọc Tú (2007), “Thống nhất pháp luật về đăng ký bất động sản ở Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Trường Đại học quốc gia Hà Nội.
 12. 44.  Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (2005), Thuật ngữ pháp luật dân sự, số chuyên đề về Bộ Luật dân sự, Hà Nội.
 13. 45.  Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (2006), Số chuyên đề về bất động sản, Hà Nội.
 14. 46.  Thông tin khoa học pháp lý (2006), Chuyên đề đăng ký bất động sản ở Việt Nam và hệ thống đăng ký bất động sản của một số nước trên thế giới, (3 +4), Hà Nội. 
 15. 47.  Tiến Tài – Trịnh Thanh (2009), “Một giấy, hai giấy hay cách khác ?” Thời báo Kinh tế Sài Gòn, (26), 18/6, Tp Hồ Chí Minh.
 16. 48.  Trung tâm Từ điển học Vietlex (2008), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.
 17. 49.  Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
 18. 50.  Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (2006), Từ điển luật học, NXB Bách Khoa và NXB Tư pháp, Hà Nội.
 19. 51.  Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng và Trung tâm từ điển học, Đà Nẵng.
 20. 52.  Võ Khánh Vinh (2001), “Một số vấn đề chung về kỹ thuật lập pháp”, Nhà nước và pháp luật, (8).

TRANG WEB

 1. 53.  Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (2008), Dự án Luật Đăng ký bất động sản: Giấy và Sổ cái nào quan trọng hơn?, http://www.Westernland.com.vn/home/index.php?option=com.
 2. 54.  Nguyễn Dung (2008), Dự luật Đăng ký bất động sản: Lúng túng, lòng vòng!, http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/800535/.
 3. 55.  Phong Lan (2005), Luật đăng ký bất động sản “lờ” chuyện sở hữu nhà, đất, http://www.vnexpress.net/GL/kinh-doanh/2005/12/3B9E52A4/.
 4. 56.  Viet Anh (2005), Sẽ có cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất, http://www.vnexpress.net/GL/xa-hoi/2005/04/3B9DDAAB/.
 5. 57.  Vũ Văn Thành (2009), “Giấy đỏ, giấy hồng”: chưa biết bao giờ có lời kết!, http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=307724&chanelID=87.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *