Phát triển các cụm, điểm công nghiệp

viết thuê luận văn thạc sĩ
Like để cảm ơn người viết

MỤC LỤC

MỤC LỤC

KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN. 0

DANH MỤC SƠ ĐỒ. 0

DANH MỤC BẢNG BIỂU. 0

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CỤM, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA  5

1.1. Lý luận chung về sự hình thành và phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 5

1.1.1. Khái niệm cụm, điểm công nghiệp. 5

1.1.2. Vai trò của cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  12

1.2. Nhân tố tác động và sự cần thiết phát triển cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 15

1.2.1. Những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển các cụm điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 15

1.2.2. Sự cần thiết phát triển cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 20

1.2.3. Nội dung quản lý Nhà nước với sự phát triển cụm điểm công nghiệp. 25

1.3. Kinh nghiệm phát triển về khu, cụm, điểm công nghiệp. 28

1.3.1. Chính sách phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp ở Đài Loan. 28

1.3.2. Chính sách phát triển KCN, CĐCN ở Thái Lan. 29

1.3.3. Chính sách phát triển KCN, CĐCN, khu thương mại tự do ở Malaixia. 31

1.3.4. Chính sách phát triển đặc khu kinh tế ở Trung Quốc. 32

1.3.5. Một số tỉnh Nam Định, Hải Dương. 34

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CỤM, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HÀ TÂY.. 40

2.1. Tình hình phát triển các cụm, điểm công nghiệp ở Hà  Tây. 40

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế – xã hội và vấn đề phát triển công nghiệp ở Hà Tây. 40

2.1.2.  Khái quát thực trạng làng nghề ở Hà Tây. 47

2.1.3. Định hướng phát triển cụm, điểm công nghiệp ở tỉnh Hà Tây. 56

2.2. Những thuận lợi và khó khăn. 65

2.2.1. Thuận lợi, khó khăn và dự báo phát triển. 65

2.2.2. Dự báo về thị trường tác động đến phát triển công nghiệp của Hà Tây  68

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỤM ĐIỂM CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY.. 71

3.1. Định hướng phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 71

3.1.1. Phát triển công nghiệp và hệ thống các cụm, điểm công nghiệp. 71

3.1.2. Phương thức phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp và các khu công nghiệp tập trung, cụm, điểm công nghiệp và TTCN làng nghề. 78

3.2. Giải pháp phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh hà tây. 81

3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô ………………………………………………………… 88

3.2.2. Nhóm các giải pháp vi mô. 84

3.2.3. Nhóm các giải pháp tạo môi trường điều kiện. 86

3.2.4. Nhóm các giải pháp kỹ thuật 87

3.3. Tổ chức thực hiện. 90

KẾT LUẬN. 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 96

KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

CTCP                             :         Công ty cổ phần

CT TNHH           :         Công ty Trách nhiệm hữu hạn

CN                       :         Công nghiệp

CN-TTCN            :         Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

CCN                     :         Cụm công nghiệp

CĐCN                  :         Cụm, điểm công nghiệp

DNNN                  :         Doanh nghiệp Nhà nước

ĐCN                     :         Điểm công nghiệp

FDI                       :         Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

KCN                       :         Khu Công nghiệp

KCX                       :      Khu Chế xuất

ODA                    :         Vốn phát triển châu Á

TTCN                   :         Tiểu thủ công nghiệp

UBND                    :      Uỷ Ban Nhân Dân

USD                     :         Đô la Mỹ

VNĐ                    :         Đồng Việt Nam

GDP                     :         Tổng sản phẩm quốc nội

WTO                    :         Tổ chức Thương mại thế giới

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Số sơ đồ

Tên sơ đồ

Trang

Sơ đồ 2.1 Về cơ cấu kinh tế ngành

67

Sơ đồ 3.1 Sơ đồ về cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Hà Tây

72

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TT

Số biểu bảng

Tên biểu bảng

Trang

1

Bảng 1.1 Tình hình phát triển các cụm điểm công nghiệp làng nghề tại một số tỉnh

7

2

Bảng 2.1 Phát triển các làng nghề ở tỉnh Hà Tây đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010

52

3

Bảng 2.2  Tổng hợp chi tiết phát triển làng nghề ở tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2005

55

4

Bảng 2.3 Tổng hợp tình hình thu hút các dự án đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp  ở tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2006

63

5

Bảng 2.4 Tổng hợp quy hoạch phát triển CN – TTCN Hà Tây đến 2010, định hướng đến 2020

64

6

Bảng 2.5 Về chuyển dịch cơ cấu Công nghiệp – Xây dựng

66

7

Bảng 3.1  Kết quả sản xuất công nghiệp Hà Tây 2001-2005

71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *