phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại việt nam

Like để cảm ơn người viết

Lời cam đoan

Tác giả xin cam đoan Luận án “Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả. Công trình được tác giả nghiên cứu và hoàn thành tại Trường đại học kinh tế quốc dân từ năm 2003 đến năm 2007.

Các tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu công trình này được sử dụng đúng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật của Nhà nước.

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả có công bố một số kết quả trên các tạp chí khoa học của ngành và của lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Tác giả xin cam đoan những vấn đề nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  

mục lục

      Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan……………………………………………………………………………………………………………….       2

Danh mục các từ viết tắt…………………………………………………………………………………………….. 4

Danh mục bảng biểu………………………………………………………………………………………………….. 7

Danh mục hình vẽ……………………………………………………………………………………………………… 8

Lời mở đầu. ………………………………………………………………………………………………………….. 10

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam……………………………………………………….. 15

1.1. Các phương thức cung cấp dịch vụ………………………………………………………………….. 15

1.2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân   16

1.3. phát triển kinh doanh và những chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động……………………………………………………………………………………… 37

1.4. Cơ sở để phát triển kinh doanh và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp  kinh doanh dịch vụ thông tin di động………………………………………………………………. 48

1.5. Kinh nghiệm phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động trên thế giới………………………………………………………………………………………………………………….. 59

Chương 2: thực trạng phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động Việt Nam…………………………………………………………………………………………….. 69

2.1. Khái quát quá trình phát triển và đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam………………………………………………………………………………………… 69

2.2. Thực trạng phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động trên thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua…………………………………………………………………… 85

2.3. Những kết luận rút ra qua nghiên cứu tình hình phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động trong thời gian vừa qua………………………………………………….. 133

Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển  kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam………………………………………………………….. 143

3.1. Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TTDĐ tại Việt Nam…………………………………………………………………………………………………… 143

3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển ngành thông tin di động Việt Nam trong giai đoạn tới           148

3.3. Giải pháp thúc đẩy kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động………………………………………………………………………………………… 159

3.4. Giải pháp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động………………………………………………………………………………………… 192

Kết luận.. ……………………………………………………………………………………………………………… 197

Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học công bố của tác giả…………………….. 199

Tài liệu tham khảo tiếng Việt…………………………………………………………………………………. 200

Tài liệu tham khảo tiếng Anh………………………………………………………………………………… 205

phụ lục……………………………………………………………………………………………………………… 206

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *