Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực

images (3)
Like để cảm ơn người viết

MỞ ĐẦU

 

          1. Tính cấp thiết của đề tài

          Trong lịch sử phát triển của mỗi địa phương, mỗi quốc gia, nguồn nhân lực luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, là một trong những nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội.

          Trong xu thế mở cửa và hội nhập, với nhiều lợi thế về vị trí địa lý tự nhiên, từ lâu Lạng Sơn đã trở thành điểm hội tụ, giao lưu kinh tế quan trọng ở phía Bắc. Là một tỉnh biên giới có cửa khẩu quốc tế, là cầu nối giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước trên thế giới cho việc hợp tác cùng phát triển.

          Tuy nhiên, để có thể phát huy hết mọi lợi thế, duy trì tốc độ phát triển ổn định, Lạng Sơn cần phải xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có tác phong lao động hiện đại. Có thể nói, nguồn nhân lực là một xuất phát điểm quan trọng cho mọi hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay.

          Trung bình mỗi năm, Lạng Sơn có trên 4 nghìn người bước vào độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực rất lớn để phát triển, nhưng cũng là những thách thức không nhỏ trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Tình trạng lao động chưa qua đào tạo vẫn còn ở mức khá cao; tại khu vực biên giới, tình trạng lao động lưu trú không kiểm soát được; người lao động tiếp tay cho buôn lậu; hiện tượng người lao động tự sang nước bạn Trung Quốc tìm việc làm… đang là những vấn đề bức xúc đòi hỏi chính quyền địa phương phải có biện pháp giải quyết.

          Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã chọn đề tài:

          “Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương kinh tế “

          2. Mục đích nghiên cứu

          – Góp phần nghiên cứu một số vấn đề về lý luận trong lĩnh vực quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

          – Phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn.

          – Nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở vùng biên giới của tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương kinh tế đến năm 2010.

          3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

          Đối tượng nghiên cứu:

          Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

          Phạm vi nghiên cứu:

          Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở vùng biên giới của tỉnh Lạng Sơn (bao gồm 05 huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng và Tràng Định); đặt trong điều kiện giao thương kinh tế với Trung Quốc.

          Về thời gian: Luận văn sử dụng số liệu thực tế các năm từ 2003 đến 2005 để phân tích.

          4. Phương pháp nghiên cứu

          – Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ đạo là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử – là cơ sở chung cho mọi nhận thức trong quá trình nghiên cứu.

          Đồng thời, luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp:

          – Phương pháp thống kê;

          – Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh dựa vào tài liệu thứ cấp;

          – Phương pháp nghiên cứu tài liệu;

          – Phương pháp quan sát;

          – Phương pháp chuyên gia.

          5. Kết cấu của luận văn

          Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được trình bày trong 3 chương:

          Chương 1. Sự cần thiết quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong điều kiện giao thương kinh tế ở vùng biên giới.

          Chương 2. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương kinh tế.

          Chương 3. Giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương kinh tế đến năm 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *