Cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Hợp tác xã chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU 2 DANH MỤC VIẾT TẮT 3 LỜI NÓI ĐẦU 4 1. Tính cấp thiết của đề tài 4 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu 4 3. Phạm vi nghiên cứu 5 4.Phương pháp nghiên cứu 5 5. Kết cấu cuả luận văn tốt nghiệp 6 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG…