Cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Hợp tác xã chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội

M?C L?C M?C L?C 1 DANH M?C B?NG BI?U 2 DANH M?C VI?T T?T 3 L?I NÓI ??U 4 1. Tính c?p thi?t c?a ?? tài 4 2. ??i t??ng và m?c ?ích nghiên c?u 4 3. Ph?m vi nghiên c?u 5 4.Ph??ng pháp nghiên c?u 5 5. K?t c?u cu? lu?n v?n t?t nghi?p 6 CH??NG I. C? S? LÝ LU?N V? CHO VAY TIÊU DÙNG C?A NGÂN HÀNG…