Giải pháp thúc đầy hành vi mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm áo sơ mi Owen tại Hà Nội

L?I M? ??U 1. Lý do ch?n ?? tài Ngày nay, có r?t nhi?u doanh nghi?p s?n xu?t các hàng hoá thi?t y?u nh?m ?áp ?ng nhu c?u tiêu dùng. Khi khách hàng mu?n tho? mãn b?t k? m?t hàng hoá gì ví d? nh? qu?n áo, h? có nhi?u ch?ng lo?i và nhi?u th??ng hi?u ?? ch?n l?a. S? ?a d?ng này làm cho t?ng thêm nhu c?u c?a…