Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Hà

Nâng cao kh? n?ng c?nh tranh c?a công ty C? ph?n Công ngh? Hoàng Hà L?I C?M ?N Trong quá trình h?c t?p và hoàn thành ?? tài c?a mình em xin chân thành c?m ?n sâu s?c t?i : Th?y cô trong khoa qu?n tr? doanh nghi?p – b? môn qu?n tr? chi?n l??c doanh nghi?p th??ng m?i ?ã t?o ?i?u ki?n cho em có c? h?i c? xát…