Hệ thống NHTMQD ở VN- Thực trạng và giải pháp

viet-thue-luan-van-thac-si-luat
Like để cảm ơn người viết

 L?i nói ??u

1. S? c?n thi?t c?a ?? tài :

          Vai trò c?a h? th?ng NHTM Vi?t Nam trong n?n kinh t? th? tr??ng ?ã ???c kh?ng ??nh t? khi h? th?ng NHVN chuy?n sang h? th?ng Ngân hàng hai c?p. H? th?ng NHTM là l?c l??ng nòng c?t trong h? th?ng các t? ch?c tín d?ng VN. Cùng v?i s? phát tri?n c?a n?n kinh t?, h? th?ng NHTMVN không ng?ng ??i m?i, ?a d?ng hoá các lo?i hình d?ch v?, t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i ?áp ?ng ??y ?? các nhu c?u v? v?n cho các doanh nghi?p ho?t ??ng trong n?n kinh t?. Tuy nhiên, trong nh?ng n?m g?n ?ây, khi n?n kinh t? ngày càng có xu h??ng m? c?a, n?n tài chính qu?c gia t?ng b??c hoà nh?p vào h? th?ng tài chính qu?c t? thì h? th?ng NHTMVN l?i b?c l? r?t nhi?u y?u kém. S? y?u kém ? ?ây không ch? là s? y?u kém v? công tác qu?n lý, c? c?u t? ch?c mà còn nguy h?i h?n là s? y?u kém v? tình hình tài chính,  m?t trong nh?ng ?i?u ki?n quan tr?ng, ?nh h??ng quy?t ??nh ??n s? thành b?i c?a Ngân hàng. N?u nh?ng y?u kém trên không ???c kh?c ph?c ngay thì h? th?ng NHTMVN không nh?ng không ??m nh?n t?t vai trò trung gian tài chính mà còn có nguy c? phá s?n, ?e do? ??n s? an toàn c?a h? th?ng ngân hàng và toàn b? n?n kinh t? qu?c dân.

Tr??c th?c tr?ng ?ó, vi?c nghiên c?u ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD là b? ph?n ?óng vai trò ch? ??o trong h? th?ng các NHTMVN, ?? t? ?ó ??a ra các gi?i pháp nh?m nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a các ngân hàng này, ?áp ?ng m?c tiêu phát tri?n kinh t? c?a ??t n??c trong giai ?o?n m?i là vi?c làm c?n thi?t.

          Trên c? s? nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng ?ó, tôi ?ã ch?n ?? tài “H? th?ng NHTMQD ? VN- Th?c tr?ng và gi?i pháp”  ?? nghiên c?u.

2. Tình hình nghiên c?u liên quan ??n lu?n v?n :

Cho ??n nay ?ã có nhi?u công trình nghiên c?u v? ho?t ??ng c?a các ngân hàng th??ng m?i c?a các tác gi? trong n??c và qu?c t?. ?i?n hình là  m?t s? ?? tài nghiên c?u nh? :

– ?? tài :”Nh?ng v?n ?? c? b?n v? hoàn thi?n các t? ch?c tín d?ng ?  Vi?t nam…”

  Mã s? KNH/95-08-02 – Ngân hàng nhà n??c Vi?t nam 12/2001.

Do ti?n s? Lê ?ình Thu và Nguy?n ??i Lai là ch? nhi?m ?? tài

– ?? tài : “Thi?t l?p các ch? tiêu ?ánh giá hi?u qu? kinh doanh và b?o ??m an toàn  trong ho?t ??ng c?a ngân hàng th??ng m?i Vi?t nam”

Mã s? KNH 2000-4 – Ngân hàng nhà n??c Vi?t nam 2001

Do ti?n s? Lê Xuân Ngh?a là ch? nhi?m ?? tài

– ?? tài : “Nghiên c?u gi?i pháp th?c hi?n chi?n l??c t?ng th? phát tri?n ngành ngân hàng Vi?t nam giai ?o?n 2001-2010”

Mã s? KNH 99-06 – Ngân hàng nhà n??c Vi?t nam 12/2001

Do Ti?n s? Lê Xuân Ngh?a, Ti?n s? Nguy?n ??i Lai, Ti?n s? Ph?m Thuý Ng?c và MA Nguy?n S?n T??ng làm ch? nhi?m ?? tài

Ngoài ra, còn có nhi?u công trình nghiên c?u khác ???c công b? trên các t?p chí khoa h?c. Tuy nhiên, các công trình này m?i ch? d?ng l?i ? khía c?nh phân tích các nghi?p v? kinh doanh c?a NHTM hay v? m?t khía c?nh trong ho?t ??ng c?a NHTM. Vi?c t?p trung nghiên c?u m?t cách hoàn ch?nh c? lý lu?n và th?c ti?n v?  h? th?ng NHTMQD ? VN còn ch?a ???c chú ý ?úng m?c.

3. M?c ?ích nghiên c?u :

– Trên c? s? phân tích th?c tr?ng ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD trong th?i gian g?n ?ây, qua ?ó làm rõ nh?ng thành t?u ?ã ??t ???c, nh?ng h?n ch? và nh?ng v?n ?? ?ang ??t ra ??i v?i h? th?ng này. Lu?n v?n c? g?ng ?? xu?t các gi?i pháp c? b?n  nh?m ??i m?i và nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQDVN.

4. ??i t??ng và ph?m vi nghiên c?u :

          ??i t??ng nghiên c?u : Lu?n v?n t?p trung nghiên c?u ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD v?i t? cách là b? ph?n ch? ch?t c?a h? th?ng ngân hàng Vi?t nam hi?n nay.

Ph?m vi nghiên c?u: Lu?n v?n nghiên c?u ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD th?i k? ??i m?i kinh t?, ??c bi?t là t?  sau khi có pháp l?nh Ngân hàng.

Lu?n v?n không ?i sâu nghiên c?u các ho?t ??ng tác nghi?p c?a NHTMQD, c?ng  nh? không ?i sâu phân tích t?ng NHTMQD mà ch? quan tâm ??n t?ng NHTMQD trong ch?ng m?c góp ph?n làm rõ th?c tr?ng ho?t ??ng c?a toàn b? h? th?ng NHTMQD.

5. Ph??ng pháp nghiên c?u :

         Ph??ng pháp nghiên c?u c?a lu?n v?n là ph??ng pháp duy v?t bi?n ch?ng và duy v?t l?ch s?. G?n v?i ??i t??ng nghiên c?u c?a ?? tài, lu?n v?n chú tr?ng  m?t s? ph??ng pháp c? th? nh? ph??ng pháp k?t h?p phân tích và t?ng h?p, ph??ng pháp h? th?ng, ph??ng pháp th?ng kê so sánh, d? báo .

6. Nh?ng ?óng góp khoa h?c c?a lu?n án:

– H? th?ng hoá m?t s? v?n ?? lý lu?n v? NHTM trong n?n kinh t? th? tr??ng

– ?ánh giá th?c tr?ng ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD hi?n nay, ch? ra nh?ng h?n ch? c?a h? th?ng này trong quá trình phát tri?n.

– ?? xu?t các quan ?i?m và các gi?i pháp ?? nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD trong giai ?o?n m?i.

7. B? c?c c?a lu?n v?n :

 Ngoài ph?n m? ??u và k?t lu?n, lu?n v?n ???c k?t c?u thành 3 ch??ng

Ch??ng 1: M?t s? v?n ?? chung v? ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTM trong n?n kinh t? th? tr??ng.

Ch??ng 2 :  Th?c tr?ng ho?t ??ng c?a các NHTMQD ? Vi?t Nam.

Ch??ng 3: ??nh h??ng và gi?i pháp nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a h? th?ng NHTMQD trong giai ?o?n m?i.

 

CH??NG 1

 

M?T S? V?N ?? CHUNG V? HO?T ??NG C?A H? TH?NG NHTM TRONG N?N KINH T? TH? TR??NG

1.1 NHTM VÀ VAI TRÒ C?A NHTM TRONG N?N KINH T? TH? TR??NG

1.1.1. NHTM : Khái ni?m và các lo?i hình

1.1.1.1 Khái ni?m v? Ngân hàng th??ng m?i

Thu?t ng? “ ngân hàng “ ?ã có t? r?t lâu. Ti?n thân c?a ngân hàng chính là quá trình bi?n ??i trong ho?t ??ng c?a nh?ng ng??i chuyên làm ngh? d?ch v? kho qu?, nh?ng ng??i th? vàng, th? b?c và ngân hàng ra ??i do s? thúc ??y khách quan c?a quá trình phát tri?n s?n xu?t, l?u thông hàng hoá và ho?t ??ng th??ng m?i. S? “l?ch pha “ v? m?t th?i gian gi?a th?i h?n g?i tài s?n so v?i th?i h?n mà ng??i c?m gi?y biên nh?n cùng v?i m?t “kho?n “ thù lao cho ng??i b?o qu?n ??n “chu?c” tài s?n ?ã t? nhiên tr? thành quá trình phân c?c gi?a  “ngu?n” (là tài s?n c?a ng??i g?i ?? n?m trong kho) v?i d?u hi?u giá tr? c?a ngu?n tài s?n ?ó (bi?u hi?n b?ng giá tr? danh ngh?a ghi trên các gi?y biên nh?n g?i tài s?n ) l?u hành trong xã h?i.

Vi?c tr? n? b?ng nh?ng gi?y biên nh?n làm cho quá trình thanh toán ??n gi?n h?n r?t nhi?u và ti?t ki?m cho nh?ng ng??i tr? n?, nh?n n?. Vì nh?ng ng??i n? không ph?i ??n ch? các th? vàng, b?c trình biên lai rút ra s? ti?n, vàng c?n thi?t ?? tr? cho ch? n?. Nh?ng ng??i ch? n? này ngay sau ?ó l?i l?p t?c g?i vào ch? ng??i th? vàng c?a mình. ?? giúp cho vi?c thanh toán ???c thu?n l?i, nh?ng ng??i th? vàng phát hành biên lai ? d?ng ti?n l?i, làm cho ng??i ch? s? h?u nó có th? dùng ?? chi tr? và chuy?n quy?n s? h?u c?a biên lai sang ch? m?i. Chính s? ti?n l?i ?ó ?ã tôn nh?ng gi?y biên nh?n lên v? trí hàng ??u trong s? các công c? thanh toán ???ng th?i (ti?n ?úc, vàng nén, b?c th?i…) ?ó là ti?n thân c?a t? ngân phi?u và nghi?p v? phát hành gi?y b?c, nghi?p v? thanh toán c?a ngân hàng ngày nay.

Nh?ng ng??i th? vàng s?m phát hi?n ra r?ng, nh?ng gì ký g?i cho h? t??ng ??i ?n ??nh. ? m?t th?i ?i?m b?t k? s? l??ng vàng, ti?n ???c rút ra ch? chi?m m?t t? l? nh? trong s? ti?n vàng h? gi?, h?n n?a trong khi m?t s? khách hàng rút ti?n vàng ra kh?i kho c?a ng??i th? vàng, thì m?t s? khác l?i g?i vào-??ng th?i l?i có r?t nhi?u ng??i ?ang thi?u v?n ?? buôn bán s?n xu?t. Nh?ng ng??i th? vàng có ??u óc kinh doanh ?ã ngh? ra vi?c cho vay ?? l?y lãi t? nh?ng kho?n ký g?i ?n ??nh b?ng cách phát hành ra nhi?u gi?y biên nh?n h?n là s? vàng d? tr? trong kho. ?ó chính là ti?n thân c?a nghi?p v? tín d?ng ngân hàng ngày nay. T? th?i ?i?m này nh?ng ng??i th? vàng ?ã tr? thành nhà ngân hàng, b?i vì theo ngh?a bóng h? ?ã t?o ra ti?n. Khái ni?m ho?t ??ng ngân hàng theo t? l? d? tr? ?ã ???c khai sinh.

Các ngân hàng nh? v?y ti?p t?c ho?t ??ng, nh?ng d?ch v? khác c?ng ???c phát tri?n theo : mua bán vàng b?c, ngo?i t?, tài kho?n ký g?i…Các ch? ngân hàng, d??i s? thôi thúc c?a ??ng c? l?i nhu?n ?ã m? r?ng tín d?ng, không ch? v?i s? ti?n hi?n có trong kho mà còn nâng lên ?i vay ?? cho vay.

S?n xu?t hàng hoá phát tri?n nhanh chóng, giao l?u hàng hóa ngày càng m? r?ng, làm phát sinh nhu c?u mua bán ch?u hàng hóa và ???c ghi nh?n b?ng th??ng phi?u. Chính th??ng phi?u là m?t công c? n? v?a mang tính ch?t ph??ng ti?n thanh toán, v?a là công c? tín d?ng th??ng m?i, ?ã t?o ?i?u ki?n cho m?t lo?t nghi?p v? ngân hàng ra ??i và phát tri?n: tài kho?n ký g?i, chi?t kh?u th??ng phi?u, tín d?ng ngân hàng, thanh toán.

Kinh t? ngày càng phát tri?n, s? l??ng và quy mô c?a các ngân hàng nh? v?y không ng?ng t?ng lên. ?? có th? t?n t?i trong b?i c?nh ?ó, các ngân hàng bu?c ph?i tìm nh?ng bi?n pháp nâng cao ch?t l??ng và uy tín c?a mình trên th? tr??ng nh?: gi?m, mi?n phí g?i ti?n, tr? lãi cho ng??i có ti?n g?i, gi?m lãi su?t cho vay… T?c là th?c thi m?t lo?t bi?n pháp nh?m nâng cao n?ng l?c kinh doanh ti?n t?. Chính nh? ph?n ?ng t?  hoàn thi?n này, mà nhi?u ngân hàng s? khai ?ã phát tri?n thành nh?ng ngân hàng th?c th?: ”Là n?i t?p trung t? b?n ti?n t? c?a nh?ng ng??i có ti?n cho vay và ng??i ?i vay”[6, Tr 490]

Vi?c h? th?ng l?i quá trình ra ??i và hình thành nh?ng ho?t ??ng ??u tiên c?a ngân hàng, cho phép ta kh?ng ??nh : Kh?i t? là d?ch v? ??i ti?n cùng v?i s? phát tri?n, ?òi h?i c?a n?n kinh t? và giao l?u hàng hóa, ngân hàng ?ã d?n hình thành và hoàn thi?n các nghi?p v? c?a mình. Tuy nhiên do ho?t ??ng ngân hàng th??ng m?i r?t ?a d?ng, các thao tác trong t?ng nghi?p v? ngân hàng th??ng ph?c t?p và các v?n ?? này l?i luôn bi?n ??ng theo s? thay ??i chung c?a n?n kinh t?. M?t khác do t?p quán, lu?t pháp c?a m?i qu?c gia, m?i vùng lãnh th? khác nhau ?ã d?n ??n quan ni?m v? ngân hàng th??ng m?i không th?t ??ng nh?t.

Tuy nhiên xu?t phát t? s? ra ??i c?a ngân hàng, t? nh?ng ch?c n?ng c? b?n c?a ngân hàng s? khai ng??i ta ?ã ??nh ngh?a : Ngân hàng th??ng m?i là m?t t? ch?c kinh t? ho?t ??ng kinh doanh trên l?nh v?c ti?n t? -tín d?ng. Nó cung c?p m?t s? d?ch v? cho khách hàng và ng??c l?i nó nh?n ti?n c?a khách hàng d??i hình th?c khác nhau. [10,tr 254-255]

Kinh t? càng phát tri?n, ho?t ??ng c? b?n c?a ngân hàng th??ng m?i c?ng phát tri?n theo và các ch?c n?ng c?a nó c?ng ???c m? r?ng, khi ?ó các nhà kinh t? ??nh ngh?a : NHTM là nh?ng trung gian tài chính có gi?y phép kinh doanh c?a Chính ph? ?? cho vay ti?n và m? các tài kho?n ti?n g?i k? c? các kho?n ti?n g?i mà d?a vào ?ó có th? s? d?ng các t? séc.

Ngày nay, trên toàn th? gi?i, ngân hàng là lo?i hình t? ch?c trung gian tài chính cung c?p các kho?n tín d?ng tr? góp cho ng??i tiêu dùng v?i quy mô l?n nh?t. Trong m?i th?i k?, ngân hàng là m?t trong nh?ng thành viên quan tr?ng nh?t trên th? tr??ng tín phi?u và trái phi?u do chính quy?n ??a ph??ng phát hành ?? tài tr? các công trình công c?ng. Ngân hàng c?ng là m?t trong nh?ng t? ch?c tài chính cung c?p v?n l?u ??ng quan tr?ng nh?t cho các doanh nghi?p, và trong nh?ng n?m g?n ?ây, ngân hàng ?ã t?ng c??ng m? r?ng cho vay dài h?n ??i v?i doanh nghi?p ?? h? tr? xây d?ng nhà máy m?i hay mua s?m máy móc thi?t b? m?i. Ví d? các ngân hàng M? n?m gi?  kho?ng 1/3 t?ng tài s?n c?a t?t c? các t? ch?c tài chính ?óng tr? s? t?i M?.

? các n??c khác, nh? Nh?t B?n, các ngân hàng n?m gi? ph?n l?n tài s?n c?a ph?n l?n các t? ch?c tài chính.

Rõ ràng, các ngân hàng có th? ???c ??nh ngh?a qua các ch?c n?ng (các d?ch v?) mà chúng th?c hi?n trong n?n kinh t?. V?n ?? là ? ch? không ch? ch?c n?ng c?a các ngân hàng ?ang thay ??i mà ch?c n?ng c?a các ??i th? c?nh tranh chính c?a ngân hàng c?ng không ng?ng thay ??i. Th?c t? là, r?t nhi?u t? ch?c tài chính- bao g?m c? các công ty kinh doanh ch?ng khoán, công ty môi gi?i ch?ng khoán, qu? t??ng h? và công ty b?o hi?m hàng ??u  ??u ?ang c? g?ng cung c?p các d?ch v? ngân hàng. Ng??c l?i, ngân hàng c?ng ??i phó v?i các ??i th? c?nh tranh (các t? ch?c tài chính phi ngân hàng) b?ng cách m? r?ng ph?m vi cung c?p d?ch v?, h??ng v? l?nh v?c ho?t ??ng b?t ??ng s?n và môi tr??ng ch?ng khoán, tham gia ho?t ??ng b?o hi?m, ??u t?  vào qu? t??ng h? và th?c hi?n nhi?u d?ch v? khác.

Cách ti?p c?n th?n tr?ng nh?t là có th? xem xét các t? ch?c này trên ph??ng di?n nh?ng lo?i hình d?ch v? mà nó cung c?p. ? M? ng??i ta ??nh ngh?a v? ngân hàng nh? sau : Ngân hàng là lo?i hình t? ch?c tài chính cung c?p m?t danh m?c các d?ch v? tài chính ?a d?ng nh?t – ??c bi?t là tín d?ng, ti?t ki?m và d?ch v? thanh toán – và th?c hi?n nhi?u ch?c n?ng tài chính nh?t so v?i b?t k? m?t t? ch?c kinh doanh nào trong n?n kinh t? [26,tr 7]

S? ?a d?ng trong các d?ch v? và ch?c n?ng c?a ngân hàng ?ã d?n ??n vi?c chúng ???c g?i là các “Bách hóa tài chính” (financial department stores). D??i ?ây là các ch?c n?ng c? b?n c?a m?t ngân hàng hi?n ??i

 1.1.1.2 Các lo?i hình NHTM trên th? gi?i  [9]; [11; [12]

Ngày nay trên th? gi?i có nhi?u lo?i hình NHTM khác nhau, có nhi?u tiêu chí ?? phân lo?i các NHTM nh? :

– C?n c?  vào ch?c n?ng ch? y?u, các ngân hàng ???c phân chia thành ngân hàng ?a n?ng hay ngân hàng chuyên doanh.

– C?n c? vào hình th?c s? h?u, các ngân hàng ???c phân chia thành ngân hàng Nhà n??c, ngân hàng c? ph?n, ngân hàng t? nhân, ngân hàng liên doanh, ngân hàng n??c ngoài..

– C?n c? vào quy mô và ??i t??ng khách hàng, các ngân hàng ???c phân chia thành ngân hàng bán buôn hay ngân hàng bán l?..

Các lo?i hình ngân hàng k? trên chi?m ?u th? và ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c t?o ra cung ti?n t? ( kh?i l??ng ti?n t? t?ng gi?m, ch? y?u là do các ngân hàng này chi ph?i ).

          Trong quá trình ti?n hành kinh doanh, các ngân hàng s? d?ng v?n  ch? y?u t?  các ngu?n ti?n g?i và vay v?n qua phát hành trái phi?u. Trên c? s? ?ó các ngân hàng ?ã ti?n hành ho?t ??ng ??u t? nh?m ?áp ?ng nh?ng yêu c?u ?òi h?i t? n?n kinh t?.  Ch?ng h?n nh? : cho vay ng?n h?n, trung h?n, dài h?n và các lo?i ho?t ??ng ??u t?  khác.

Trong n?n kinh t? th? tr??ng các mô hình ngân hàng th??ng m?i ???c t? ch?c d??i m?t s? hình th?c sau:

* Ngân hàng kinh doanh ?a n?ng

Là lo?i hình ngân hàng th?c hi?n t?t c? các nghi?p v? kinh doanh ngân hàng: cho vay, th?c hi?n các ngh??p v? gi?y t? có giá, nh?n t?t c? các lo?i ti?n g?i, làm t?t c? các d?ch v? liên quan ??n ho?t ??ng ngân hàng..

Lo?i ngân hàng này có nhi?u d?ng: ngân hàng t? nhân (s? h?u c?a m?t gia ?ình, s? h?u cá nhân , s? h?u c?a c? ?ông), ngân hàng công (s? h?u nhà n??c). Có ngân hàng ? t?m qu?c gia, qu?c t?,  song c?ng có ngân hàng ch? có tính ch?t khu v?c.

??c ?i?m c? b?n c?a các ngân hàng này là : phong phú v? các nghi?p v?, ti?p c?n ???c nhi?u lo?i khách hàng, kh? n?ng phân tán r?i ro cao.

* Ngân hàng chuyên doanh

Ng??c l?i v?i ngân hàng ?a n?ng, ngân hàng chuyên doanh ch? th?c hi?n m?t ho?c m?t s? ít nghi?p v? ngân hàng (g?n nh? chuyên môn hoá các ho?t ??ng). ? m?t s? n??c, lu?t ngân hàng còn gi?i h?n ho?c c?m các ngân hàng cho vay tiêu dùng.

??c ?i?m c? b?n c?a ngân hàng này là nghi?p v? kinh doanh mang tính h?n h?p, ph?m vi ho?t ??ng b? gi?i h?n, tính chuyên môn hoá cao.

Qua nghiên c?u xu h??ng phát tri?n các lo?i hình NHTM trên th? gi?i cho th?y không có m?t n??c nào ch? t?n t?i m?t lo?i hình ngân hàng ?a n?ng hay ngân hàng chuyên doanh.

B?i vì có khi ? m?t n??c lo?i hình ngân hàng ?a n?ng chi?m v? trí ?u th?, thì v?n có nh?ng ngân hàng chuyên doanh, và ng??c l?i ? m?t s? n??c m?c dù các ngân hàng chuyên doanh chi?m ?u th? ho?c ?a s? thì g?n ?ây ngày càng có xu h??ng chuy?n sang kinh doanh ?a n?ng.

Nh?ng bi?n ??i theo các xu h??ng trên ?ã di?n ra trong nh?ng th?p k? qua. Xu h??ng chuyên môn hóa các ngân hàng ?ã t?ng chi?m v? trí th?ng tr? ? Anh, Pháp, M?, Nh?t. Xu h??ng kinh doanh ?a n?ng t?ng chi?m v? trí th?ng tr? ? Th?y S?, CHLB ??c, Áo. Nh?ng d?n d?n các ngân hàng l?n, m?t m?t m? r?ng ph?m vi các nghi?p v?, m?t khác các ngân hàng chuyên doanh tr??c ?ây nay c?ng ?a n?ng hóa tr? l?i ho?t ??ng c?a mình.

Xu h??ng hi?n ??i trong các lu?t ngân hàng g?n ?ây là không t?o ra s? phân bi?t các ngân hàng ?a n?ng và các ngân hàng chuyên doanh nh? tr??c mà hình thành m?t lo?i ngân hàng ho?t ??ng ?a n?ng.

* Ngân hàng bán buôn

Ngân hàng bán buôn là lo?i hình ngân hàng mà ho?t ??ng ch? y?u c?a nó là th?c hi?n v?i các khách hàng l?n.

??c ?i?m c?a ngân hàng bán buôn là : s? l??ng giao d?ch c?a ngân hàng nh?, nh?ng giá tr? c?a các kho?n giao d?ch l?n. Ho?t ??ng c?a ngân hàng bán buôn th??ng t?p trung ? các trung tâm th??ng m?i do ??i t??ng khách hàng mà ngân hàng ph?c v? th??ng là khách l?n và n?m t?i trung tâm th??ng m?i.V?n ho?t ??ng c?a ngân hàng bán buôn l?n do ??i t??ng ph?c v? có nhu c?u ?òi h?i v?n cao. Ph?m vi ho?t ??ng c?a ngân hàng bán buôn h?p v? s? l??ng khách hàng, s? l??ng giao d?ch, l?nh v?c ??u  t?  v?n

* Ngân hàng bán l?

Là m?t lo?i hình ngân hàng mà ho?t ??ng ch? y?u c?a nó th?c  hi?n v?i các khách hàng là các doanh nghi?p v?a và nh?, khách hàng cá nhân.

??c ?i?m c?a ngân hàng này là : s? l??ng giao d?ch c?a ngân hàng l?n, giá tr? c?a t?ng kho?n nh?. Ph?m vi ho?t ??ng c?a ngân hàng bán l? r?t r?ng, ??a bàn ho?t ??ng c?a t? ch?c, m?ng l??i r?t l?n.V?n th?c hi?n ??u t? c?a ngân hàng bán l? mang tính phân tán do khách hàng ph?c v? thu?c nhi?u lo?i hình khác nhau. Ho?t ??ng c?a ngân hàng bán l? v? m?t v?n th??ng nh? và tính ?n ??nh c?a v?n th?p.

Qua nghiên c?u hai lo?i hình ngân hàng trên cho th?y xu h??ng phát tri?n c?a ngân hàng bán buôn ch? m? r?ng t?i nh?ng ??a bàn mà ? ?ó di?n ra cung và c?u v?n l?n nh? ? các trung tâm th??ng m?i l?n, ? nh?ng n??c kinh t? phát tri?n và nh?ng n?i có ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh phát tri?n m?nh.

Các ngân hàng bán l? có xu th? ngày càng m? r?ng, ??c bi?t ? các n??c có n?n kinh t? ch?m phát tri?n và trong th?c t? luôn luôn t?n t?i cùng v?i ngân hàng bán buôn.

1.1.2 Vai trò c?a NHTM ??i v?i s? phát tri?n c?a n?n kinh t?

Ho?t ??ng kinh doanh trên th? tr??ng tài chính bao g?m nhi?u lo?i hình t? ch?c kinh doanh ti?n t?. Chúng là nh?ng t? ch?c trung gian và môi gi?i tài chính, ho?t ??ng nh? nh?ng chi?c c?u chuy?n t?i nh?ng kho?n ti?n ti?t ki?m -tích lu? ???c trong xã h?i ??n tay nh?ng ng??i có nhu c?u chi tiêu cho ??u t?. Nh?ng gi?a chúng l?i có s? khác nhau v? tính ch?t c?ng nh? v? ??i t??ng và ph??ng pháp kinh doanh. S? khác nhau ?ó b?t ngu?n t? nh?ng nguyên nhân v? l?ch s? và ch? ?? kinh t? và ngày nay chúng ??u là nh?ng s?n ph?m c?a th? ch? tài chính c?a m?i n??c.

L?ch s? c?a ngân hàng th??ng m?i là l?ch s? kinh doanh ti?n g?i. Các ngân hàng th??ng m?i t? ch? làm d?ch v? nh?n ti?n g?i v?i t? cách là ng??i th? qu?, b?o qu?n ti?n cho ng??i ch? s? h?u ?? nh?n nh?ng kho?n thù lao, ?ã tr? thành nh?ng ch? th? kinh doanh ti?n g?i. ?i?u ?ó có ngh?a là huy ??ng ti?n g?i không nh?ng mi?n kho?n thù lao mà còn tr? lãi cho khách hàng g?i ti?n ?? làm v?n cho vay nh?m t?i ?u kho?n l?i nhu?n thu ???c.

Trong khi th?c hi?n vai trò trung gian chuy?n v?n t? ng??i cho vay sang ng??i ?i vay, các ngân hàng th??ng m?i ?ã t? t?o ra nh?ng công c? tài chính thay th? cho ti?n làm ph??ng ti?n thanh toán. Trong ?ó, quan tr?ng nh?t là tài kho?n ti?n g?i không k? h?n thanh toán b?ng séc, m?t trong nh?ng công c? ch? y?u  ?? v?n ??ng qua ngân hàng. Thông qua quá trình ?ó ??a l?i k?t qu? là ??i b? ph?n ti?n giao d?ch trong giao l?u kinh t? là ti?n qua ngân hàng.          Do ?ó, ho?t ??ng c?a ngân hàng th??ng m?i g?n bó m?t thi?t v?i h? th?ng l?u thông ti?n t? và h? th?ng thanh toán trong n??c ??ng th?i có m?i liên h? qu?c t? r?ng rãi.

          Trong th? gi?i hi?n ??i, tính cho ??n th?i ?i?m này thì ngân hàng th??ng m?i và c? c?u ho?t ??ng c?a nó ?óng vai trò quan tr?ng nh?t trong th? ch? tài chính c?a m?i n??c. Ho?t ??ng c?a ngân hàng th??ng m?i ?a d?ng, phong phú và có ph?m vi r?ng l?n, trong khi các t? ch?c tài chính khác th??ng ho?t ??ng trên m?t vài l?nh v?c và theo h??ng chuyên sâu.Vai trò c?a ngân hàng th??ng m?i th? hi?n ? nh?ng ?i?m sau:

1.1.2.1 Ngân hàng là n?i cung c?p v?n cho n?n kinh t?

V?n ???c t?o ra t? quá trình tích l?y, ti?t ki?m c?a m?i cá nhân, doanh nghi?p và nhà n??c trong n?n kinh t?. Vì v?y, mu?n có nhi?u v?n ph?i t?ng thu nh?p qu?c dân và có m?c ?? tiêu dùng h?p lý. ?? t?ng thu nh?p qu?c dân t?c là c?n ph?i m? r?ng quy mô chi?u r?ng l?n chi?u sâu c?a s?n xu?t và l?u thông hàng hoá, ??y m?nh s? phát tri?n c?a ngành trong n?n kinh t? và mu?n làm ???c ?i?u ?ó c?n thi?t ph?i có v?n. M?t khác, khi n?n kinh t? càng phát tri?n s? càng t?o ra nhi?u ngu?n v?n, ?i?u ?ó s? có tác ??ng tích c?c ??n ho?t ??ng ngân hàng. NHTM là ch? th? chính ?áp ?ng nhu c?u v?n cho s?n xu?t kinh doanh. NHTM ??ng ra huy ??ng các ngu?n v?n nhàn r?i và t?m th?i nhàn r?i t? m?i t? ch?c, cá nhân, m?i thành ph?n kinh t? nh? : v?n t?m th?i ???c gi?i phóng ra t? quá trình s?n xu?t, v?n t? ngu?n ti?t ki?m c?a các cá nhân trong xã h?i. B?ng v?n huy ??ng ???c trong n?n kinh t?, thông qua ho?t ??ng tín d?ng, NHTM s? cung c?p v?n cho m?i ho?t ??ng kinh t? và ?áp ?ng các nhu c?u v?n m?t cách k?p th?i cho quá trình tái s?n xu?t. Nh? có ho?t ?ông c?a h? th?ng NHTM và ??c bi?t là ho?t ??ng tín d?ng, các doanh nghi?p có ?i?u ki?n m? r?ng s?n xu?t, c?i ti?n máy móc công ngh?, t?ng n?ng su?t lao ??ng, nâng cao hi?u qu? kinh t?.

1.1.2.2 Ngân hàng là c?u n?i gi?a khách hàng v?i th? tr??ng

Trong ?i?u ki?n n?n kinh t? th? tr??ng, ho?t ??ng c?a các doanh nghi?p ch?u s? tác ??ng m?nh m? c?a các quy lu?t kinh t? khách quan nh?  quy lu?t giá tr?, quy lu?t cung c?u, quy lu?t c?nh tranh và s?n xu?t ph?i trên c? s? ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng tho? mãn nhu c?u th? tr??ng trên m?i ph??ng di?n ???c th? hi?n nh?: không nh?ng tho? mãn nhu c?u v? ph??ng di?n giá c?, kh?i l??ng, ch?t l??ng, ch?ng lo?i hàng hoá mà còn ?òi h?i tho? mãn c?  trên ph??ng di?n th?i gian ??a ?i?m. ?? có th? ?áp ?ng t?t nh?t các yêu c?u c?a th? tr??ng, doanh nghi?p không nh?ng c?n nâng cao ch?t l??ng lao ??ng, c?ng c? và hoàn thi?n c? ch? qu?n lý, ch? ?? h?ch toán k? toán…mà còn ph?i không ng?ng c?i ti?n máy móc thi?t b?, dây chuy?n công ngh?, tìm tòi s? d?ng nguyên v?t li?u m?i, m? r?ng quy mô s?n xu?t m?t cách thích h?p…Nh?ng ho?t ??ng này ?òi h?i m?t kh?i l??ng l?n v?n ??u t?, nhi?u khi v??t quá kh? n?ng v?n t? có c?a doanh nghi?p. Do ?ó, ?? gi?i quy?t khó kh?n này, doanh nghi?p có th? tìm ??n ngân hàng xin vay v?n nh?m tho? mãn nhu c?u ??u t?  c?a mình. Thông qua ho?t ??ng tín d?ng, ngân hàng là chi?c c?u n?i gi?a doanh nghi?p v?i th? tr??ng. Ngu?n v?n tín d?ng c?a ngân hàng cung ?ng cho doang nghi?p ?ã ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c nâng cao ch?t l??ng m?i m?t c?a quá trình s?n xu?t kinh doanh, ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng và t? ?ó t?o cho doanh nghi?p m?t ch? ??ng v?ng ch?c trong c?nh tranh.

1.1.2.3 Ngân hàng th??ng m?i là “c?u n?i” giúp NHTW th?c thi chính sách ti?n t? và ?i?u ti?t v? mô n?n kinh t?

Vi?c ho?ch ??nh chính sách ti?n t? thu?c v? ngân hàng Trung ??ng. ?? th?c thi chính sách ti?n t? ?ó ph?i s? d?ng các công c? nh? lãi su?t, d? tr? b?t bu?c, tái chi?t kh?u, th? tr??ng m?, h?n m?c tín d?ng…Chính các ngân hàng th??ng m?i là ch? th? ch?u tác ??ng tr?c ti?p c?a nh?ng công c? này và ??ng th?i ?óng vai trò c?u n?i trong vi?c chuy?n ti?p các tác ??ng c?a chính sách ti?n t? ??n khu v?c phi ngân hàng và  n?n kinh t?. Ng??c l?i c?ng qua  ngân hàng th??ng m?i và các ??nh ch? tài chính trung gian khác, tình hình s?n l??ng, giá c?, công ?n vi?c làm, nhu c?u ti?n m?t, t?ng cung ti?n t?, lãi su?t t? giá.. c?a n?n kinh t? ???c ph?n h?i v? cho ngân hàng Trung ??ng ?? chính ph? và ngân hàng Trung ??ng có nh?ng chính sách ?i?u ti?t thích h?p v?i t?ng tình hình c? th?.

Ho?t ??ng kinh doanh c?a NHTM g?n li?n v?i các ho?t ??ng kinh doanh c?a các doanh nghi?p, các t? ch?c và các ch? th? kinh t?. Trong quá trình ho?t ??ng ?ó, NHTM th?c hi?n vai trò c?u n?i giúp NHTW ?i?u ti?t v? mô ??i v?i n?n kinh t? thông qua các ch?c n?ng c?a mình, bi?u hi?n các m?i quan h? gi?a NHTM v?i các t? ch?c kinh t?, cá nhân v? m?t tín d?ng, ti?n m?t, thanh toán không dùng ti?n m?t,…??m b?o ho?t ??ng c?a ngân hàng và n?n kinh t? ???c bình th??ng.

B?ng chính sách và nh?ng bi?n pháp tín d?ng, NHTM ?áp ?ng nhu c?u v?n b? sung k?p th?i cho ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p thu?c các l?nh v?c s?n xu?t, l?u thông và d?ch v?. NHTM có th? gia t?ng ho?c thu h?p kh?i l??ng tín d?ng v?i t?ng doanh nghi?p, ho?c có th? th?c hi?n quan h? tín d?ng ??i v?i doanh nghi?p trong t?ng tr??ng h?p c?n thi?t. T?t c? nh?ng v?n ?? ?ó ??u liên quan và ?nh h??ng ??n k?t qu? kinh doanh c?a m?i doanh nghi?p trong n?n kinh t?. Nh? v?y, vi?c s? d?ng v?n vay ngân hàng v?a giúp doanh nghi?p ?áp ?ng nhu c?u v?n b? thi?u h?t trong kinh doanh, v?a ý th?c cho doanh nghi?p v? trách nhi?m c?a mình trong quá trình s? d?ng v?n. T? ?ó giúp cho doanh nghi?p có nh?ng l?a ch?n quy?t ??nh c?a mình trong vi?c s? d?ng ngu?n v?n vay ngân hàng m? r?ng hay thu h?p quy mô kinh doanh hi?n có. Doanh nghi?p s? d?ng v?n vay, khi ??n h?n ph?i hoàn tr? v?n kèm theo lãi vay cho ngân hàng, ?i?u ?ó bu?c các doanh nghi?p ph?i cân nh?c k? l??ng khi s? d?ng v?n sao cho mang l?i hi?u qu? cao nh?t.

3.2.3 ?a d?ng hoá các d?ch v? ngân hàng và gi?m thi?u chi phí ho?t ??ng c?a các NHTMQD

3.2.3.1. T?o ?i?u ki?n cho các ngân hàng t?ng c??ng ?a d?ng hoá các d?ch v?  kinh doanh

Nh? ?ã ?? c?p ? ph?n trên, ho?t ??ng tín d?ng là ho?t ??ng gi? v? trí ??c tôn trong các NHTM Vi?t nam. Vì th? thu nh?p cu?i cùng c?a các NHTM ?ã ch?u s? chi ph?i m?nh c?a ho?t ??ng tín d?ng. Ph??ng th?c kinh doanh ??n l? này ?ã làm cho các ngân hàng r?i vào tình tr?ng “ b? tr?ng trong m?t gi?”-trái ng??c h?n v?i chi?n l??c phân tán r?i ro trong kinh doanh, không phù h?p v?i ngân hàng hi?n ??i, c?n tr? quá trình h?i nh?p tài chính c?a h? th?ng ngân hàng Vi?t nam. ?? kh?c ph?c ???c ?i?u ?ó, bu?c các ngân hàng ph?i t? nghiên c?u, ??a ra nhi?u s?n ph?m có hi?u qu?, m?nh d?n tham gia vào các d? án l?n d??i nhi?u hình th?c .

Nh?n th?c vi?c phát tri?n s?n ph?m m?i là công c? chi?n l??c ?? chi?m l?nh th? tr??ng trong t??ng lai, các NHTMQD nên t?p trung phát tri?n các s?n ph?m ngân hàng ?i?n t? nh? Home-banking, E-banking, th? tín d?ng, th? thanh toán, séc tín d?ng… ?ây ???c ?ánh giá là các ho?t ??ng d?ch v? ngân hàng ?em l?i l?i nhu?n cao và có m?c r?i ro th?p h?n các s?n ph?m ngân hàng truy?n th?ng. Trong ?i?u ki?n v?n t? có còn quá ít thì vi?c phát tri?n các s?n ph?m m?i là gi?i pháp t?i ?u, an toàn và phù h?p v?i xu h??ng ho?t ??ng c?a các ngân hàng hi?n ??i trên th? gi?i.

Xét v? t?ng th?, vi?c phát tri?n các s?n ph?m m?i còn là ?i?u ki?n b?t bu?c ?? ti?n t?i khép kín các nhu c?u v? l?nh v?c tài chính c?a doanh nghi?p trong quá trình kinh doanh. ?i?u này không ch? giúp các ngân hàng nâng cao kh? n?ng c?nh tranh trên th? tr??ng mà còn t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho chính ngân hàng qu?n lý ch?c ch?n ??ng v?n trong ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p, ??m b?o tính an toàn cao trong ho?t ??ng ngân hàng.

T? nh?n th?c ?ó các NHTMQD nên xây d?ng  ph??ng h??ng và m?c tiêu phát tri?n trong th?i gian t?i là ti?p t?c c?ng c? và t?ng b??c nâng cao  ch?t l??ng các s?n ph?m truy?n th?ng hi?n có ; ch? ??ng l?a ch?n, m? r?ng, ?a d?ng hoá các hình th?c d?ch v? m?i nh?m ?áp ?ng ???c yêu c?u d?ch v? ?a d?ng và khép kín c?a khách hàng; t?p trung phát tri?n và hoàn thi?n d?ch v? ngân hàng bán l? và các d?ch v? ngân hàng ph?c v? các khách hàng l?n, tr?ng ?i?m. Các Ngân hàng c?n chú tr?ng tìm hi?u, nghiên c?u, kh?o sát th?c t? ?? có th? ??a ra ???c nh?ng s?n ph?m m?i trên th? tr??ng

Bên c?nh ?ó Chính ph? c?n nhanh chóng hoàn thi?n các ?i?u ki?n, t?o thu?n l?i cho các ngân hàng ???c tham gia vào th? tr??ng ch?ng khoán -th? tr??ng luân chuy?n v?n có hi?u qu? nh?t. H?n n?a, quá trình h?i nh?p khu v?c và tham gia vào ti?n trình toàn c?u hoá v?i các hi?p ??nh song ph??ng và ?a ph??ng làm cho các ho?t ??ng c?nh tranh ngày càng toàn di?n h?n và quy?t li?t h?n. Phát tri?n d?ch v? ngân hàng có tính c?nh tranh cao s? góp ph?n quan tr?ng ??n s? t?ng tr??ng lâu b?n c?a ngân hàng.

3.2.3.2 Gi?m thi?u chi phí ho?t ??ng c?a các NHTMQD

Chi phí ho?t ??ng c?a các NHTM Vi?t nam nhìn chung là cao h?n so v?i các NHTM trong khu v?c, ??c bi?t là các NHTMQD. Chi phí ho?t ??ng cao s? d?n ??n vi?c h?n ch? kh? n?ng sinh l?i c?a các ngân hàng, vì v?y vi?c gi?m thi?u chi phí ho?t ??ng là m?t v?n ?? quan tr?ng trong chi?n l??c c?nh tranh c?a các ngân hàng th??ng m?i. ?? th?c hi?n ???c ?i?u này tr??c h?t ph?i áp d?ng m?t s? bi?n pháp sau:

– Ti?n hành ki?m soát ch?t ch? h? th?ng các chi nhánh, xoá b? ho?c sát nh?p các chi nhánh không có hi?u qu?

– Xác ??nh các ??nh m?c trang b? mua s?m tài s?n theo nhu c?u và phù h?p v?i hi?u qu? kinh doanh, qu?n lý chi tiêu theo ??nh m?c, khuy?n khích c?t gi?m các chi phí không h?p lý.

– H?n ch? t?i ?a các kho?n ??u t?, các ho?t ??ng d?ch v? t?m th?i ch?a có hi?u qu?.

– Ki?m soát ch?t ch? các ho?t ??ng tín d?ng ??i v?i các khách hàng, doanh nghi?p có n? quá h?n l?n và kinh doanh kém hi?u qu?.[22];[34]

 

3.2.4 C?i ti?n c? b?n mô hình t? ch?c và ho?t ??ng c?a các NHTMQD

3.2.4.1 C? c?u l?i mô hình t? ch?c c?a các NHTMQD

C?n tách riêng bi?t ho?t ??ng cho vay chính sách và cho vay th??ng m?i b?ng vi?c thành l?p ??c l?p m?t ngân hàng chính sách qu?c gia th?ng nh?t ?? ph?c v? các ??i t??ng chính sách

?? cho các NHTMQD ho?t ??ng có hi?u qu?, c?n chuy?n mô hình t? ch?c c?a các NHTMQD hi?n nay sang mô hình t? ch?c theo nhóm khách hàng và theo lo?i d?ch v? kinh doanh kèm theo nh?ng ??nh ch? qu?n lý r?i ro và qu?n lý tài s?n có hi?u l?c ?? kh?c ph?c ???c c? b?n nh?ng m?t h?n ch? nói trên c?a các NHTMQD. Theo h??ng này, ho?t ??ng c?a các NHTMQD v? c? b?n t? ch?c l?i thành các kh?i, các nh?m d?ch v? sau ?ây:

– Kh?i d?ch v? ngân hàng ph?c v? doanh nghi?p g?m các d?ch v? tín d?ng, thanh toán xu?t nh?p kh?u, mua bán ngo?i t?, th? tín d?ng , b?o lãnh..

– Kh?i d?ch v? ngân hàng bán l? ( cho t? nhân) g?m các d?ch v? ti?t ki?m, tài kho?n cá nhân, thanh toán th?, cho vay tiêu dùng cá nhân..

– Kh?i kinh doanh trên th? tr??ng tài chính g?m  các nghi?p v? kinh doanh ch?ng khoán, b?o hi?m thuê mua..

– Kh?i qu?n lý tài s?n s? d?ng có hi?u qu? qu? kh?u hao, phát tri?n ph??ng ti?n, công ngh? hi?n ??i, d?ch v? v?n phòng..

– Kh?i h? tr? g?m các ho?t ??ng t?ng h?p v? t? ch?c, hành chính, qu?n tr?, k? toán, quan h? qu?c t?..

3.2.4.2 Xác ??nh rõ h?n ch?c n?ng, quy?n h?n và trách nhi?m c?a H?QT và Ban ?i?u hành

Theo lu?t doanh nghi?p Nhà n??c, b? máy lãnh ??o c?a các NHTMQD phân thành hai b? ph?n là H?i ??ng qu?n tr? và Ban ?i?u hành. Trong th?i gian qua, vi?c phân ??nh ch?c n?ng, nhi?m v? c?a H?QT và Ban T?ng giám ??c ?i?u hành còn ch?a rõ ràng. Theo c? ch? hi?n hành Ch? t?ch H?QT và T?ng giám ??c cùng nh?n v?n. Song áp d?ng c? ch? này, vi?c phân ??nh ch?c n?ng, nhi?m v? và quy?n h?n c?a H?QT và B?H không rõ ràng. Th?c t? H?QT ch? qu?n tr? ngân hàng trên c? s? ?? ngh? c?a Ban ?i?u hành, ?i?u này ??t H?QT vào th? b? ??ng (ch? gi?i quy?t nh?ng gì Ban ?i?u hành ?? ngh?). M?t khác tình tr?ng các c? qu?n lý Nhà n??c nhi?u lúc can thi?p quá sâu vào các l?nh v?c ho?t ??ng ngân hàng, nh?t là l?nh v?c tài chính và ?i?u hành ?ã làm gi?m tính t? ch? trong vi?c ?i?u hành tr?c ti?p c?a H?QT trong ngân hàng.

Chính ph? nên xem xét phân ??nh rõ quy?n h?n và ngh?a v? c?a H?QT, T?ng giám ??c cho phù h?p tinh th?n : H?QT là c? quan ??i di?n s? h?u Nhà n??c t?i DNNN, Nhà n??c giao v?n ( ho?c ??u t? v?n vào ngân hàng) qua H?QT, Ch? t?ch H?QT là ng??i nh?n v?n.T?ng giám ??c do Ch? t?ch H?QT l?u ch?n, ký h?p ??ng và trình c? quan quy?t ??nh thành l?p doanh nghi?p phê chu?n. Phân bi?t rõ trách nhi?m, quy?n h?n c?a H?QT, B?H trên tinh th?n H?QT là c? quan qu?n lý cao nh?t trong doanh nghi?p, th?c hi?n vi?c qu?n lý trong doanh nghi?p, B?H th?c thi các ngh? quy?t c?a H?QT.

?ây là v?n ?? có tính ch?t ??t phá vì nó là nhân t? con ng??i g?n li?n v?i vi?c ch?nh s?a và b? sung lu?t các t? ch?c tín d?ng hi?n hành-Theo ?ó, ??i v?i toàn b? ho?t ??ng c?a các NHTMQD c?n xây d?ng và ??i m?i ?i?u l? và quy ch? ho?t ??ng phù h?p v?i lu?t các TCTD theo h??ng thi?t ch? m?t H?QT th?c quy?n trên các l?nh v?c : Tuy?n ch?n và b? nhi?m T?ng giám ??c, Ban ?i?u hành, quy?t ??nh chính sách kinh doanh, ???c tuy?n ch?n x? lý lao ??ng dôi d? theo Pháp lu?t và quy?t ??nh ph??ng án tr? l??ng theo hi?u qu? lao ??ng, ch?u trách nhi?m tr??c Nhà n??c ( tr?c ti?p là Th?ng ??c ngân hàng nhà n??c) v? vi?c b?o toàn và phát tri?n v?n, ???c quy?n thành l?p các công ty con h?ch toán ??c l?p và ch?u trách nhi?m tr??c lu?t pháp v? tính minh b?ch trong ho?t ??ng c?a công ty. Ngoài ra, các thành viên h?i ??ng qu?n tr? c?n ph?i có ?? nh?ng tiêu chu?n c?n thi?t theo s? ?i?u ch?nh c?a quy ch? t? ch?c và ho?t ??ng áp d?ng  chung cho các DNNN, t?ng c??ng quy ch? chuyên trách hoá  và  xoá b? c? ch?  kiêm nhi?m ho?c “ ??i di?n “ c? quan khác c? vào H?QT

3.2.4.3 M? r?ng quy?n t? ch? v? tài chính, công tác nhân s? và qu?n lý nhân s? cho các NHTMQD

Vi?c m? r?ng quy?n t? ch? tài chính cho các NHTMQD có ý ngh?a quy?t ??nh t?o ra ??ng l?c và h? th?ng khuy?n khích v?t ch?t nh?m nâng cao n?ng su?t lao ??ng và hi?u l?c qu?n lý. Ngh? ??nh 166/1999/ N?-CP ban hành ngày 19/11/1999 v? ch? ?? tài chính ??i v?i các TCTD v?n ch?a có v?n b?n h??ng d?n. Theo ngh? ??nh nói trên, quy?n t? ch? tài chính c?a các NHTMQD còn r?t h?n ch? th? hi?n trên m?t s? m?t : ti?n thu s? d?ng v?n, vi?c l?p và s? d?ng qu? d? phòng r?i ro, c? ch? ti?n lu?ng, vi?c giao qu? l??ng và ??n giá ti?n l??ng. ?ây là nh?ng v?n ?? c?n ???c nghiên c?u s?a ??i theo h??ng m? r?ng quy?n phán quy?t, phân c?p phán quy?t và NHNN ch? qu?n lý v? mô b?ng lu?t pháp nh?m kích thích tính n?ng ??ng, sáng t?o và nâng cao trách nhi?m c?a các NHTMQD.

Do chi nhánh c?a các NHTMQD hi?n ?ang phân b? trên các ??a bàn ( b? coi là ngân hàng c?a t?ng T?nh) nên vi?c x?p s?p, ?i?u chuy?n cán b? b? chi ph?i b?i các c? quan ??a ph??ng (UBND t?nh, T?nh u?, NHNN t?i t?nh). Vi?c b? trí cán b? v?n là vi?c n?i b? c?a các NHTMQD nh?ng l?i ch?u s? qu?n lý, ch? ??o c?a quá nhi?u ??u m?i nên c?ng g?p không ít khó kh?n. ?i?u này ?ã ?nh h??ng r?t l?n ??n k? ho?ch và k?t qu? kinh doanh c?a t?ng NHTMQD.

Vi?c ti?p nh?n và x? lý lao ??ng c?ng nh? các ch? tài gi?a các bên trong h?p ??ng tho? ??c lao ??ng thi?u rõ ràng thi?u d?t khoát. Do ?ó các NHTMQD không ?? các ?i?u ki?n pháp lý c? th? ?? ?i?u hành công tác nhân s? nghiêm túc theo yêu c?u c?a các nghi?p v? kinh doanh trong ?i?u ki?n c?nh tranh và m?c tiêu hi?u qu?.

Vì v?y vi?c c?i cách các NHTMQD c?n ph?i g?n v?i vi?c c? c?u l?i m?ng l??i chi nhánh, th?ng nh?t quy?n l?c qu?n lý nhân s? và ??nh rõ các ch? tài gi?a các bên tham gia tho? thu?n lao ??ng. ?ây là ?i?u ki?n tiên quy?t ?? nâng cao n?ng l?c và k? c??ng qu?n lý, nâng cao s?c ép c?nh tranh, thi ?ua t?ng n?ng su?t lao ??ng trong các NHTMQD.[15];[16];[28];[34];[46]

3.2.5 Có chi?n l??c ??u t? h?p lý cho phát tri?n công ngh? và ?ào t?o ngu?n nhân l?c

Công ngh? ngày càng có ý ngh?a quy?t ??nh ??i v?i s?c m?nh c?a h? th?ng ngân hàng và là ?i?m y?u nh?t c?a các NHTM Vi?t nam hi?n nay. Ngân hàng Nhà n??c c?n g?p rút xây d?ng chi?n l??c chung v? phát tri?n công ngh? trong toàn h? th?ng và có chính sách khuy?n khích tho? ?áng các ngân hàng th??ng m?i ??u t? vào l?nh v?c này, tr??c m?t c?n t?p trung ??u t? c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v? hi?n có, t?o ti?n ?? phát tri?n các d?ch v? m?i.

M?t khác Ngân hàng nhà n??c và các ngành h?u quan c?n c?i ti?n và g? b? nh?ng chính sách, quy ??nh ?ang c?n tr? vi?c ??a công ngh? m?i vào cu?c s?ng nh? ch? ??  k? toán, th?ng kê, ch? ?? qu?n lý ch?ng t?, kho qu?, ch? ?? thanh toán chu?n qu?c t? nh?m t?o ?i?u ki?n ??y nhanh quá trình ??u t? ??i m?i công ngh? trong toàn h? th?ng.

Tr??c m?t thúc ??y h?n n?a vi?c tri?n khai d? án hi?n ??i hoá ngân hàng và h? th?ng thanh toán do WB tài tr? nh?m t?o ra n?n t?ng công ngh? tiêu chu?n qu?c t?. ??c bi?t là các ti?u d? án v? h? th?ng thanh toán n?i b? và k? toán khách hàng có t?m quan tr?ng ??i v?i quá trình tái c? c?u các NHTMQD.

Các ngân hàng th??ng m?i c?n t?p trung ??u t? nâng c?p h? th?ng thông tin qu?n lý (MIS) ph?c v? cho công tác ?i?u hành kinh doanh, ki?m soát ho?t ??ng ngân hàng, qu?n lý khách hàng, qu?n lý r?i ro, qu?n lý tài s?n n?-có và công tác k? toán.

?? tri?n khai ch??ng trình phát tri?n công ngh?, các NHTMQD c?n rà soát l?i các quy ??nh, quy ch?, tiêu chí th?ng kê-k? toán b?t h?p lý ?ang c?n tr? vi?c ?ng d?ng công ngh? hi?n ??i trình Th?ng ??c xem xét, s?a ??i trong th?i gian t?i. NHNN và Chính ph? c?n có chính sách h? tr? v? tài chính cho các NHTMQD ?? ??u t? ??ng b? h? th?ng công ngh? thông tin và ?ào t?o cán b? khai thác và x? lý theo yêu c?u qu?n lý. Kho?n chi phí này r?t l?n và v??t quá kh? n?ng tài chính c?a các NHTMQD hi?n nay.

Các NHTMQD ngoài vi?c ??u t? cho phát tri?n công ngh? m?t cách h?p lý, còn ph?i quan tâm ??n vi?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c. Hi?n nay có trên 60% cán b? c?a các NHTMQD ch?a có trình ?? ??i h?c. M?t b? ph?n l?n các cán b? qu?n lý cao c?p c?a các NHTMQD m?c dù có nhi?u kinh nghi?m nh?ng ch?a ???c c?p nh?t ki?n th?c qu?n lý ngân hàng hi?n ??i. ?ó là nh?ng tr? ng?i r?t l?n cho quá trình c?i cách và hi?n ??i hoá h? th?ng ngân hàng. Vi?c kh?n tr??ng ?ào t?o m?t l?p cán b? ch? ch?t k? c?n là c?c k? c?n thi?t và mang tính chi?n l??c ?? m? ???ng cho công ngh? m?i ???c ti?p nh?n và tr? thành ph? bi?n, phát huy ???c công d?ng trong m?i l?nh v?c ho?t ??ng ngân hàng.

Vì v?y NHNN và các NHTMQD c?n ?u tiên ??u t? tho? ?áng cho l?nh v?c ?ào t?o theo nh?ng tiêu chu?n qu?c t? v? qu?n tr? ngân hàng, ??ng th?i g?n vi?c ?ào t?o v?i vi?c chuy?n giao và hi?n ??i hoá công ngh?, có chính sách nâng ??,  thu hút và s? d?ng nhân tài nh?m rút ng?n th?i gian và ti?t ki?m chi phí ?ào t?o. Cán b? ???c ?ào t?o theo ch??ng trình qu?n tr? ngân hàng hi?n ??i ? trong và ngoài n??c. Vai trò c?a hi?p h?i ngân hàng c?n ph?i v??n t?i ??m ???ng v?n ?? ??c bi?t quan tr?ng và mang tính chi?n l??c này.

3.2.6 T?ng c??ng công tác thanh tra giám sát ho?t ??ng c?a các NHTMQD

H? th?ng giám sát ho?t ??ng NHTMQD hi?n nay quá coi tr?ng vào công tác thanh tra t?i ch?, xem nh? công tác thanh tra giám sát t? xa và ki?m toán n?i b?. Ý ngh?a  c?a giám sát t? xa và ki?m toán n?i b? ??i v?i ho?t ??ng ngân hàng, s?m d? ?oán các s? c? có th? ??n t? nhi?u phía ??i v?i ngân hàng, ??ng th?i giúp cho công tác thanh tra x? lý ?úng tr?ng ?i?m, k?p th?i và có hi?u qu? thi?t th?c, không gây phi?n toái cho ho?t ??ng kinh doanh.

?? th?c hi?n m?c tiêu nói trên các NHTM c?n t? ch?c l?i h? th?ng phân tích, ?ánh giá các ch? tiêu tài chính và các ch? tiêu khác v? c? s? v?n, tr? giá lãi th?c, v?n d? tr?, ti?n vay và các tài s?n khác ?? ?i?u ch?nh k?p th?i các ho?t ??ng qu?n lý giám sát.

M?t khác ph?i ch?n ch?nh và nâng cao ch?t l??ng c?a ki?m toán n?i b? t? quy trình ki?m toán ??n tính xác th?c và ?? tin c?y c?a các thông tin, các ch? tiêu tài chính c?ng nh? các ?? xu?t v? c?i ti?n công tác qu?n lý tài chính, và ?ào t?o l?i các cán b? ki?m tra, ki?m toán theo tiêu chu?n qu?c t?.

Th?c hi?n nghiêm ng?t ch? ?? báo cáo tài chính, th?ng kê và các báo cáo khác theo quy ??nh, hi?n ??i hoá thông tin qu?n lý (MIS) nh?m nâng cao n?ng su?t và hi?u qu? c?a vi?c x? lý thông tin.[16];[34];[35];[36];[37]

Tóm l?i

Xúc ti?n vi?c c?i cách c? c?u t? ch?c và ho?t ??ng c?a các NHTMQD là nhu c?u b?c xúc, khách quan c?a môi tr??ng c?nh tranh và quy mô phát tri?n m?i c?a th? tr??ng tài chính Vi?t nam trong ti?n trình toàn c?u hoá và s? nghi?p công nghi?p hoá , hi?n ??i hoá n?n kinh t? ??t n??c. Quy trình c?i ti?n v?a ??m b?o tính liên t?c trong dòng ch?y c?a m?ch máu kinh t?, v?a nhanh chóng tri?n khai xây d?ng chi?n l??c c?i cách c?a t?ng NHTM theo nh?ng n?i dung c? b?n nh? ?ã trình bày- trong ?ó nh?ng n?i dung quan tr?ng nh?t liên quan ?én t? ch?c và ho?t ??ng chính là vi?c c?i cách môi tr??ng pháp lý, c? c?u l?i tài chính, tách b?ch ho?t ??ng tín d?ng chính sách ra kh?i ho?t ??ng th??ng m?i, t? ch?c l?i h? th?ng m?ng l??i ?? qu?n lý theo c? c?u nhóm khách hàng và lo?i d?ch v?, t?ng b??c phát tri?n m?ng thông tin hi?n ??i và tích c?c ?ào t?o c?ng nh? tái ?ào t?o ??i ng? cán b? ch? ch?t và chu?n b? ??i ng? k? c?n ?? s?c ti?p nh?n công ngh? qu?n lý và kinh doanh trong môi tr??ng c?nh tranh m?i.

K?t lu?n

 

V?i nh?ng chuy?n ??ng h?t s?c ph?c t?p trong khu v?c ngân hàng và nh?ng yêu c?u b?c thi?t ??t ra c?n ph?i có t? ch?c ?? có th? ?áp ?ng ???c nh?ng thách th?c c?a quá trình toàn c?u hoá và h?i nh?p khu v?c. H? th?ng ngân hàng c?a Vi?t nam c?n ph?i có nh?ng b??c chuy?n m?nh m? h?n n?a, trong ?ó c?n ??c bi?t chú  tr?ng vai trò h??ng ??o c?a các ngân hàng th??ng m?i nhà n??c trong toàn h? th?ng. H? th?ng tài chính nói riêng và n?n kinh t? ch? có th? ??t ???c th? cân b?ng ?n ??nh khi các ngân hàng th??ng m?i nhà n??c duy trì và phát huy ???c vai trò ?i?u ti?t c?a mình. Mu?n v?y b?n thân các ngân hàng th??ng m?i nhà n??c c?ng c?n ph?i có nh?ng c?i t? c?p ti?n toàn di?n và sâu s?c h?n n?a trên t?t c? các l?nh v?c tài chính, nhân s?, qu?n lý, h?ch toán, ki?m toán và chi?n l??c kinh doanh…

Bên c?nh ?ó ?? duy trì ???c m?t h? th?ng tài chính lành m?nh, nh?t thi?t c?ng c?n ph?i có nhi?u bi?n pháp tháo g? m?nh  m? h?n n?a t? phía các c? quan qu?n lý hành chính, mà c? th? là ngân hàng Trung ??ng nh?m t?ng b??c nâng cao và phát huy ???c kh? n?ng c?nh tranh b?n v?ng cho h? th?ng ngân hàng tr??c các thách th?c to l?n ngày càng ??n g?n trong quá trình h?i nh?p v?i n?n kinh t? th? gi?i.

D?ch v? làm thuê lu?n v?n th?c s?

 Breno Giacomini Womens Jersey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *