Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế HTX Việt Nam

Viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, viết thuê luận văn cao học
Like để cảm ơn người viết

                                                           

LỜIMỞ ĐẦU                                                                               

Chương I: Tổng quan về kinh tế Hợp tác xã

1.1 Khái niệm, bản chất và các nguyên

tắc cơ bản của HTX

1.1.1 Khái niệm kinh tế HTX

1.1.2 Đặc điểm  kinh tế HTX

1.1.3 Các nguyên tắc cơ bản về hoạt động của HTX

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

 kinh tế HTX ở nước ta

1.2.1 Giai đoạn 1958-1980

1.2.2 Giai đoạn 1981-1993

1.2.3 Giai đoạn 1993 đến nay

1.3 Mô hình kinh tế HTX

1.3.1 HTX dịch vụ hỗ trợ

1.3.2 HTX sản xuất tập trung

1.3.3 HTX vừa SX tập trung, vừa dịch vụ hỗ trợ

1.4 Vai trò kinh tế HTX đối với phát triển

 kinh tế xã hội

1.4.1 Quan điểm của Đảng và  Nhà nước ta về kinh tế

   HTX trong xây dựng và phát triển kinh tế VN

1.4.2 Vai trò kinh tế HTX đối với phát triển xã hội

Chương II : Phát triển kinh tế  HTX                          

2.1 Đánh giá về phát triển kinh tế HTX

2.2 Tiêu chí phản ánh sự phát triển kinh tế HTX               1

2.2.1 Phát triển kinh tế HTX theo chiều rộng

2.2.2 Phát triển kinh tế HTX theo chiều sâu

2.3 Các nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế HTX

2.3.1 Nhân tố vốn

2.3.2 Nhân tố khoa học công nghệ

2.3.3 Nhân tố nguồn nhân lực

2.3.4 Nhân tố thị trường

2.3.5 Các nhân tố phụ trợ khác

2.4 Nguồn vốn cho phát triển kinh tế HTX

2.4.1 Nguồn vốn chủ sở hữu

2.4.2 Nguồn vốn đi vay

2.4.3 Nguồn vốn đi chiếm dụng

Chương III: Sự phát triển kinh tế HTX

trên thế giới-những bài học kinh nghiệm                    

 

3.1 Kinh tế HTX ở Ca Na Đa

3.2 Kinh tế HTX ở Hàn Quốc

3.3 kinh tế HTX ở Thái Lan

3.4 Kinh tế HTX ở Thuỵ Điển

3.5 Những kinh nghiệm có thể áp dụng vào Việt Nam

KẾT LUẬN

PHẦN I : MỞ ĐẦU

         1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

          Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X đều đã khẳng định : “ Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân “. Luật HTX được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 đã thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 và có hiệu lực từ ngày 1/1/1997. Tuy nhiên kinh tế HTX ở Việt Nam tỏ ra thiếu năng động, chưa theo kịp cơ chế thị trường định hướng XHCN. Đa số các HTX không vay được vốn ngân hàng để phát triển SXKD. Muốn kinh tế HTX phát triển thì vai trò của TDNH là rất quan trọng.

         2.Mục đích nghiên cứu của luận án :

          Nghiên cứu thực trạng kinh tế HTX, tác động của TDNH đối với phát triển kinh tế HTX. Từđó tìm ra các nguyên nhân làm trì trệ quá trình phát triển kinh tế HTX từ phía TDNH, sau đóđưa ra các giải pháp tối ưu về xác lập các điều kiện để tín dụng góp phần phát triển kinh tế HTX.

         3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

          Nghiên cứu kinh tế HTX và các chính sáchTDNH đã thực thi đối với HTX giai đoạn 2000-2006.

         4.Phương pháp nghiên cứu

          Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, điều tra, phân tổ thống kê, so sánh, phân tích hoạt động kinh tế, phỏng vấn,…

         5.Những đóng góp mới của luận án

– Luận án làm sáng tỏ kinh tế HTX là gì, vai trò tất yếu của kinh tế HTX trong nền kinh tế thị trường nói chung vàở Việt Nam nói riêng.

– Luận án cũng làm rõ thế nào là phát triển kinh tế HTX, sự cần thiết phát triển kinh tế HTX nhất làở nước ta trong việc xoáđói giảm nghèo, giúp những người lao động sản xuất nhỏliên kết lại, nhằm đỡ thua thiệt trong cạnh tranh khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO ). Phân tích các tiêu chí phản ánh sự phát triển kinh tế HTX, các nhân tố góp phần phát triển kinh tế HTX.

– Luận án đã luận giải bằng cách nào để phát triển kinh tế HTX thông qua một kênh quan trọng là vốn TDNH,đưa ra được nhu cầu về vốn, trong đó có vốn tín dụng ngân hàng đối với quá trình phát triển của kinh tế HTX

– Luận án phân tích rõ mối quan hệ TDNH đối với phát triển kinh tế HTX, đưa ra các chính sách tín dụng, hình thức TDNH phù hợp với kinh tế HTX

– Qua nghiên cứu phân tích, luận án cho thấy rõ vai trò quan trọng không thể thay thế của TDNH đối với việc phát triển kinh tế HTX và các cách thức để TDNH thực hiện được vai tròđó.

         6.Kết cấu của luận án :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *